2021

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
 1/2021 8 stycznia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. marketingu i komunikacji społecznej 1/2021
2/2021
11 stycznia 2021 r. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 2/2021
3/2021
12 stycznia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 3/2021
 4/2021 15 stycznia 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXV Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 stycznia 2021 roku 4/2021
5/2021
15 stycznia 2021 r. poddania pod konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las 5/2021
 6/2021 15 stycznia 2021 r.  przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2020 r. 6/2021
7/2021
22 stycznia 2021 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna. 7/2021
8/2021 22 stycznia 2021 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 8/2021
9/2021 22 stycznia 2021 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 9/2021
10/2021 25 stycznia 2021 r. powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 10/2021
11/2021 25 stycznia 2021 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 11/2021
12/2021 28 stycznia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 12/2021
13/2021 3 lutego 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 13/2021
14/2021 3 lutego 2021 r. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna 14/2021
15/2021 10 lutego 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 15/2021
16/2021 12 lutego 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 lutego 2021 roku. 16/2021
17/2021 17 lutego 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej 17/2021
18/2021
22 lutego 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. marketingu i komunikacji społecznej 18/2021
19/2021
8 marca 2021 r. zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna w dniu 9 marca 2021 r. 19/2021
20/2021 18 marca 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 29 marca 2021 roku 20/2021
21/2021 18 marca 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 21/2021
 22/2021 18 marca 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych stosowanych w Urzędzie Gminy Jabłonna 22/2021
23/2021
26 marca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej 23/2021
 24/2021 26 marca 2021 r.  zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna 24/2021
 25/2021 26 marca 2021 r. powołania komisji ds. brakowania blankietów – druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędy Stanu Cywilnego w Jabłonnie 25/2021
26/2021
 31 marca 2021 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2020 rok 26/2021
28/2021
6 kwietnia 2021 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 28/2021
29/2021 7 kwietnia 2021 r. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna za święta przypadające w dniach 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela 29/2021
30/2021 7 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami 30/2021
31/2021 14 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami 31/2021
 32/2021 16 kwietnia 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 26 kwietnia 2021 r. 32/2021
 33/2021 16 kwietnia 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko archiwisty 33/2021
 34/2021  16 kwietnia 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Rady Gminy 34/2021
 35/2021 16 kwietnia 2021 r.   powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny 35/2021
 36/2021 16 kwietnia 2021 r.    powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor/główny specjalista ds.gospodarki komunalnej 36/2021
 37/2021 27 kwietnia 2021 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnianiom i patologiom społecznym 37/2021
 38/2021 28 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 38/2021
39/2021 29 kwietnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 39/2021
40/2021 29 kwietnia 2021 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2020 40/2021
41/2021 5 maja 2021 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 41/2021
 42/2021  7 maja 2021 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 42/2021
43/2021 12 maja 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pani Wiolettcie Tracz pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orla Białego w Chotomowie 43/2021