Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Gospodarki Komunalnej (ul. Zegrzyńska 1; I p.)
tel. 22 76 73 381, 22 76 73 385

 1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek o zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym;
- szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami oraz naniesionymi granicami działek - 2 egz. (plan sytuacyjny tzw. podkład geodezyjny można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Legionowie);
-
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
- kopia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł w przypadku działania pełnomocnika;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.

3. Opłaty:
-    82,00 zł – opłata skarbowa od złożonego wniosku,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki sprawy.

Tomasz Gralewski

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Gralewski
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:597