Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Opinia do projektu stałej/czasowej organizacji ruchu

15 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Gospodarki Komunalnej (ul. Zegrzyńska 1; I p.)
tel. 22 76 73 381, 22 76 73 385

 1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
-    ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
-    Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 2. Wymagane dokumenty:
1)  wniosek o wydanie opinii ws projektu stałej/czasowej organizacji ruchu;
2)  projekt stałej/czasowej organizacji ruchu zawierający:|
- plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz   usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
- przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
- nazwisko i podpis projektanta.

3. Opłaty:
Brak opłat

 4. Miejsce złożenia:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

 5. Termin odpowiedzi:
Do opiniowania projektów organizacji ruchu przepisy KPA nie stosuje się.

 6. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 Uwagi:
Organ opiniujący projekt może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
a) dołączenia do projektu organizacji ruchu:
-    profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
-    danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,
b) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Tomasz Gralewski

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Gralewski
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:664