Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Podział na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I p., pok.nr 23)
tel. 22 76 77 311, 22 76 77 316

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Wymagana dokumenty:
- wniosek o podział nieruchomości podpisany przez właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocnika,
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (tj. odpis z księgi wieczystej albo akt notarialny albo oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów);
- wypis z katastru nieruchomości i kartoteki budynków;
- kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
- mapa sytuacyjna z projektem podziału nieruchomości przyjęta do zasobu przez Starostę Legionowskiego, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie;
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
- wykaz zmian gruntowych;
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek jest inne niż w księdze wieczystej.

3. Opłaty:
-    brak opłat
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi  Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji podziałowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki sprawy.

Małgorzata Kornatowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kornatowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2780

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-28 20:23:09Agnieszka SobczakaktualizacjaPodział na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-08-28 21:03:29Agnieszka Sobczakaktualizacja załącznikówPodział na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego