Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2020 - część II

19 sierpnia 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XX/249/2020 31 sierpnia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XX/249/2020 głosowanie
XX/250/2020 31 sierpnia 2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2020/2021 XX/250/2020 głosowanie
XX/251/2020 31 sierpnia 2020 r. udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna XX/251/2020 głosowanie
XX/252/2020 31 sierpnia 2020 r. zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie działań promujących rodziny wielodzietne XX/252/2020 głosowanie
XX/253/2020 31 sierpnia 2020 r. przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Jabłonna XX/253/2020  głosowanie
XX/254/2020 31 sierpnia 2020 r. ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie gminy Jabłonna XX/254/2020  głosowanie
XX/255/2020 31 sierpnia 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 102/3 i nr 102/6 położonych we wsi Jabłonna XX/255/2020  głosowanie
XX/256/2020 31 sierpnia 2020 r.  nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 992/11 położonej we wsi Chotomów XX/256/2020 głosowanie
 XX/257/2020  31 sierpnia 2020 r.  nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 408/3 położonej we wsi Chotomów XX/257/2020  głosowanie
 XX/258/2020 31 sierpnia 2020 r.  przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 XX/258/2020 głosowanie
XX/259/2020 31 sierpnia 2020 r. stanowiska Rady Gminy na skargę ................. na Uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr XVIII/236/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2020 r. XX/259/2020 głosowanie
XX/260/2020 31 sierpnia 2020 r. stanowiska Rady Gminy na skargę ........... na bezczynność administracyjną w postaci braku odpowiedzi na wnioski i skargi kierowane do Rady Gminy Jabłonna XX/260/2020 głosowanie
XXI/261/2020 28 września 2020 r. wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XXI/261/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXI/262/2020 28 września 2020 r. zmiany uchwały Nr XX/253/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Jabłonna XXI/262/2020  głosowanie
XXI/263/2020 28 września 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXI/263/2020  głosowanie
XXI/264/2020 28 września 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXI/264/2020 głosowanie
XXI/265/2020 28 września 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu XXI/265/2020 głosowanie
XXI/266/2020 28 września 2020 r. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych na terenie gminy Jabłonna XXI/266/2020 głosowanie
XXI/267/2020 28 września 2020 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego na działce ew. nr 2327/2 w obrębie 1-Jabłonna w gminie Jabłonna XXI/267/2020 głosowanie
XXI/268/2020 28 września 2020 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Jabłonnie XXI/268/2020 głosowanie
XXI/269/2020 28 września 2020 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 387/13, 396/7, 399/15, 399/16, 401/14, 405/5 położonych we wsi Jabłonna XXI/269/2020 głosowanie
XXI/270/2020 28 września 2020 r. skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie XXI/270/2020 głosowanie
XXII/271/2020 26 października 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXII/271/2020 głosowanie
XXII/272/2020 26 października 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXII/272/2020   głosowanie
XXII/273/2020 26 października 2020 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działki ewidencyjnej nr 58 położonej we wsi Skierdy XXII/273/2020 głosowanie
XXII/274/2020 26 października 2020 r. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2021-2022” XXII/274/2020 głosowanie
XXII/275/2020 26 października 2020 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 r. XXII/275/2020 głosowanie
XXII/276/2020 26 października 2020 r. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa XXII/276/2020   głosowanie
XXII/277/2020 26 października 2020 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Jabłonnie XXII/277/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXII/278/2020 26 października 2020 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę na Dyrektora Gminnego Przedszkola w Chotomowie XXII/278/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXIII/279/2020 30 listopada 2020 r. zmiany uchwały nr XXII/276/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa XXIII/279/2020 głosowanie
XXIII/280/2020 30 listopada 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXIII/280/2020 głosowanie
XXIII/281/2020 30 listopada 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXIII/281/2020 głosowanie
XXIII/282/2020 30 listopada 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 302/16 i nr 303/2 położonych we wsi Wólka Górska XXIII/282/2020 głosowanie
XXIII/283/2020 30 listopada 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych położonych wzdłuż ul. Liściastej we wsi Trzciany XXIII/283/2020 głosowanie
XXIII/284/2020 30 listopada 2020 r. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 XXIII/284/2020 głosowanie
XXIII/285/2020 30 listopada 2020 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021 XXIII/285/2020 głosowanie
XXIII/286/2020 30 listopada 2020 r. przystąpienia Gminy Jabłonna do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”(SUMP) XXIII/286/2020 głosowanie
oświadczenie Nr 1/2020 30 listopada 2020 r. propozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 1/2020 głosowanie
 XXIV/287/2020 21 grudnia 2020 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039  XXIV/287/2020 głosowanie
XXV/288/2020  21 grudnia 2020 r. uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok XXV/288/2020 głosowanie
XXV/289/2020  21 grudnia 2020 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna XXV/289/2020 głosowanie
XXV/290/2020  21 grudnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXV/290/2020 głosowanie
XXV/291/2020 21 grudnia 2020 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXV/291/2020 głosowanie
XXV/292/2020  21 grudnia 2020 r. Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku XXV/292/2020 głosowanie
XXV/293/2020  21 grudnia 2020 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1269/27 położonej we wsi Jabłonna XXV/293/2020 głosowanie
XXV/294/2020  21 grudnia 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 100/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska XXV/294/2020 głosowanie
XXV/295/2020  21 grudnia 2020 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola XXV/295/2020 głosowanie
XXV/296/2020  21 grudnia 2020 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Granitowej i Kwarcowej w Trzcianach XXV/296/2020 głosowanie
XXV/297/2020  21 grudnia 2020 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północnej części wsi Janówek Drugi XXV/297/2020 głosowanie
XXV/298/2020  21 grudnia 2020 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowej części wsi Dąbrowa Chotomowska XXV/298/2020 głosowanie
XXV/299/2020  21 grudnia 2020 r. udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr L/442/2006 z dnia 22 marca 2006 r. XXV/299/2020 głosowanie
XXV/300/2020  21 grudnia 2020 r. zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2021 XXV/300/2020 głosowanie

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-08-19
Data publikacji:2021-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:718