Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2019 - część I

16 listopada 2020

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
IV/46/2019 21 stycznia 2019 r. odwołania Skarbnika Gminy Jabłonna. IV/46/2019 głosowanie
IV/47/2019 21 stycznia 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu IV/47/2019 głosowanie
IV/48/2019 21 stycznia 2019 r. zmiany uchwały nr LIX/499/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 8286) dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób IV/48/2019 głosowanie
IV/49/2019 21 stycznia 2019 r. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Jabłonna do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego IV/49/2019 głosowanie
IV/50/2019 21 stycznia 2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty IV/50/2019 głosowanie
IV/51/2019 21 stycznia 2019 r. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jabłonna IV/51/2019 głosowanie
IV/52/2019 21 stycznia 2019 r. nabycia prawa własności na rzecz Gminy Jabłonna niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 409/6 położonej we wsi Jabłonna IV/52/2019 głosowanie
IV/53/2019 21 stycznia 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 179/3 położonej rejonie ul. Chotomowskiej we wsi Jabłonna IV/53/2019 głosowanie
IV/54/2019 21 stycznia 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 764/13 oraz nr 765/14 położonych we wsi Chotomów IV/54/2019 głosowanie
IV/55/2019 21 stycznia 2019 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 484/3, nr 484/4, nr 484/5, nr 484/6, nr 484/7, nr 484/8, nr 484/9, nr 484/10, nr 484/11, nr 484/12, 484/13 położonych przy ul. Królewskiej we wsi i gminie Jabłonna IV/55/2019 głosowanie
IV/56/2019 21 stycznia 2019 r. powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Gminy Jabłonna IV/56/2019 głosowanie
V/57/2019 25 lutego 2019 r. nadania statutu sołectwa Chotomów Północny V/57/2019 głosowanie
V/58/2019 25 lutego 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2019. V/58/2019 głosowanie
V/59/2019 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019 – 2049 V/59/2019 głosowanie
V/60/2019 25 lutego 2019 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku V/60/2019 głosowanie
V/61/2019 25 lutego 2019 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie, przy ul. Listopadowej w Legionowie V/61/2019 głosowanie
V/62/2019 25 lutego 2019 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1449/144, nr 1449/145, nr 1449/146, nr 449/147 położonych w rejonie ul. Złotej Renety we wsi Jabłonna V/62/2019 głosowanie
V/63/2019 25 lutego 2019 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1449/148 położonej w rejonie ul. Złotej Renety we wsi Jabłonna V/63/2019 głosowanie
V/64/2019 25 lutego 2019 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1449/149 położonej w rejonie ul. Złotej Renety we wsi Jabłonna V/64/2019 głosowanie
V/65/2019 25 lutego 2019 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej działki nr 1486/17 oraz zabudowanej działki nr 1486/16 położonych przy ul. Szarych Szeregów we wsi i gminie Jabłonna V/65/2019 głosowanie
V/66/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola V/66/2019 głosowanie
V/67/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska V/67/2019 głosowanie
V/68/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Boża Wola V/68/2019 głosowanie
V/69/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I V/69/2019 głosowanie
V/70/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Chotomów V/70/2019 głosowanie
V/71/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna V/71/2019 głosowanie
V/72/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna V/72/2019 głosowanie
V/73/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów V/73/2019 głosowanie
V/74/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej V/74/2019 głosowanie
V/75/2019 25 lutego 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów V/75/2019 głosowanie
V/76/2019 25 lutego 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie V/76/2019 głosowanie
V/77/2019 25 lutego 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 44 we wsi Jabłonna V/77/2019 głosowanie
V/78/2019 25 lutego 2019 r. wprowadzenia zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 44 we wsi Jabłonna, wraz z uzasadnieniem V/78/2019 głosowanie
V/79/2019 25 lutego 2019 r. podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółki komunalnej V/79/2019 głosowanie
VI/80/2019 25 marca 2019 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna VI/80/2019 głosowanie
VI/81/2019 25 marca 2019 r. określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów VI/81/2019 głosowanie
VI/82/2019 25 marca 2019 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu VI/82/2019 głosowanie
VI/83/2019 25 marca 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1688 oraz 1689 położonych we wsi Jabłonna VI/83/2019 głosowanie
VI/84/2019 25 marca 2019 r. nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 162/22, 162/24, 162/26, 162/28, 162/30, 162/32, 162/34, 162/36, 162/38, 162/40, 162/42 położonych we wsi Trzciany VI/84/2019 głosowanie
VI/85/2019 25 marca 2019 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 162/15 we wsi Trzciany VI/85/2019 głosowanie
VI/86/2019 25 marca 2019 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163/18 we wsi Trzciany VI/86/2019 głosowanie
VI/87/2019 25 marca 2019 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2019 rok. VI/87/2019 głosowanie
VI/88/2019 25 marca 2019 r. uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie VI/88/2019 głosowanie
VI/89/2019 25 marca 2019 r. ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich VI/89/2019 głosowanie
VI/90/2019 25 marca 2019 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna VI/90/2019 głosowanie
VII/91/2019 25 kwietnia 2019 r. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna” VII/91/2019 głosowanie
VII/92/2019 25 kwietnia 2019 r. powołania Skarbnika Gminy Jabłonna VII/92/2019 głosowanie
VII/93/2019 25 kwietnia 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna VII/93/2019 głosowanie
VII/94/2019 25 kwietnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049 VII/94/2019 głosowanie
VII/95/2019 25 kwietnia 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 309/1 położonej we wsi Chotomów VII/95/2019 głosowanie
VII/96/2019 25 kwietnia 2019 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 544/5 we wsi Jabłonna, VII/96/2019 głosowanie
VII/97/2019 25 kwietnia 2019 r. nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 290/39, nr 290/39, 290/47, 292/44, 1116/19, 1116/20, 1116/24, 1116/27, 1116/32, 1116/35 położonych we wsi Chotomów VII/97/2019 głosowanie
VII/98/2019 25 kwietnia 2019 r. udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna VII/98/2019 głosowanie
VII/99/2019 25 kwietnia 2019 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowej, Parkowej i Modlińskiej w Jabłonnie VII/99/2019 głosowanie
VII/100/2019 25 kwietnia 2019 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VII/100/2019 głosowanie
VII/101/2019 25 kwietnia 2019 r. zmiany uchwały Nr XIV/112/2003 Rady Gminy Jabłonna z 2.10.2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Jabłonna (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 7.11.2003 VII/101/2019 głosowanie
VII/102/2019 25 kwietnia 2019 r. ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej VII/102/2019 głosowanie
VIII/103/2019 27 maja 2019 r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonna VIII/103/2019 głosowanie
VIII/104/2019 27 maja 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049 VIII/104/2019 głosowanie
VIII/105/2019 27 maja 2019 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna VIII/105/2019 głosowanie
VIII/106/2019 27 maja 2019 r. zmiany uchwały NR XII/102/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów VIII/106/2019 głosowanie
VIII/107/2019 27 maja 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie VIII/107/2019 głosowanie
VIII/108/2019 27 maja 2019 r. podjęcia w imieniu Gminy Jabłonna zamierzających do nabycia lokali komunalnych VIII/108/2019 głosowanie
VIII/109/2019 27 maja 2019 r. nabycia udziału w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/14 położonej we wsi Chotomów VIII/109/2019 głosowanie
VII/110/2019 27 maja 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 807/14 położonej we wsi Chotomów VII/110/2019 głosowanie
VIII/111/2019 27 maja 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301/8 położonej we wsi Chotomów VIII/111/2019 głosowanie
VIII/112/2019 27 maja 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301/11 położonej we wsi Chotomów VIII/112/2019 głosowanie
VIII/113/2019 27 maja 2019 r. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII/113/2019 głosowanie
VIII/114/2019 27 maja 2019 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej działki nr 1486/17, położonej przy ul. Szarych Szeregów we wsi i gminie Jabłonna VIII/114/2019 głosowanie
IX/115/2019 24 czerwca 2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania IX/115/2019 głosowanie
IX/116/2019 24 czerwca 2019 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jabłonna za 2018 rok IX/116/2019 głosowanie
IX/117/2019 24 czerwca 2019 r. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX/117/2019 głosowanie
IX/118/2019 24 czerwca 2019 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników IX/118/2019 głosowanie
IX/119/2019 24 czerwca 2019 r. zmiany uchwały Nr IX/108/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych IX/119/2019 głosowanie
IX/120/2019 24 czerwca 2019 r. sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jabłonna IX/120/2019 głosowanie

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-11-16
Data publikacji:2020-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1222

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-07-26 12:36:20Agnieszka Sobczakaktualizacja danych2019 - część I
2021-05-25 20:50:15Agnieszka Sobczakdodano kolumnę z wynikami głosowania2019 - część I