2019 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 listopada 2020

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wynik głosowania
X/121/2019 2 września 2019 r. uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna X/121/2019 głosowanie
X/122/2019 2 września 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036 X/122/2019 głosowanie
X/123/2019 2 września 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna X/123/2019 głosowanie
X/124/2019 2 września 2019 r. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna X/124/2019 głosowanie
X/125/2019 2 września 2019 r. nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 54/25 i 54/26 położonych we wsi Jabłonna X/125/2019 głosowanie
X/126/2019 2 września 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna X/126/2019 głosowanie
X/127/2019 2 września 2019 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach X/127/2019 głosowanie
X/128/2019 2 września 2019 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulicy Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie X/128/2019 głosowanie
X/129/2019 2 września 2019 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Marmurowa i Cudne Manowce w Jabłonnie X/129/2019 głosowanie
X/130/2019 2 września 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej , Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów X/130/2019

głosowanie

głosowanie-zał.nr 2

X/131/2019 2 września 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna X/131/2019

głosowanie

głosowanie-zał.nr 2

X/132/2019 2 września 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie X/132/2019

głosowanie

głosowanie-zał.nr 2

X/133/2019 2 września 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów X/133/2019

głosowanie

głosowanie-zał.nr 2

X/134/2019 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2019 X/134/2019 głosowanie
X/135/2019 2 września 2019 r. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników X/135/2019 głosowanie
X/136/2019 2 września 2019 r. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X/136/2019 głosowanie
X/137/2019 2 września 2019 r. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 oraz realizacji przedsięwzięcia pod nazwą :” Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie” X/137/2019 głosowanie
X/138/2019 2 września 2019 r. nabycia lokalu mieszkalnego nr 20 przy ulicy Leśnej 17e w Jabłonnie wraz z miejscem postojowym X/138/2019 głosowanie
X/139/2019 2 września 2019 r. nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Leśnej 17f w Jabłonnie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym X/139/2019 głosowanie
X/140/2019 2 września 2019 r. nabycia lokalu mieszkalnego nr 20 przy ulicy Akademijnej 7 w Jabłonnie X/140/2019 głosowanie
X/141/2019 2 września 2019 r. nabycia lokalu mieszkalnego nr 203 przy ulicy Różowej 7 w Jabłonnie X/141/2019 głosowanie
XII/154/2019 28 października 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019- 2036 XII/154/2019 głosowanie
XII/155/2019 28 października 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna XII/155/2019 głosowanie
XII/156/2019 28 października 2019 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działek ewidencyjnych nr 2088/13 i 1915/17 położonych we wsi Jabłonna XII/156/2019 głosowanie
XII/157/2019 28 października 2019 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działki ewidencyjnej nr 1449/311 położonej we wsi Jabłonna XII/157/2019 głosowanie
XII/158/2019 28 października 2019 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 392/7 i 392/9 położonych we wsi Jabłonna XII/158/2019 głosowanie
XII/159/2019 28 października 2019 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 403/3 położonej we wsi Jabłonna XII/159/2019 głosowanie
XII/160/2019 28 października 2019 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 1012/4 położonej we wsi Jabłonna XII/160/2019 głosowanie
XII/161/2019 28 października 2019 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 1057/1 położonej we wsi Jabłonna XII/161/2019 głosowanie
XII/162/2019 28 października 2019 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1130/4, nr 1130/6 położonych w rejonie ul. 1 Maja we wsi Jabłonna XII/162/2019 głosowanie
XII/163/2019 28 października 2019 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XII/163/2019 głosowanie
XII/164/2019 28 października 2019 r. wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego znak WNP-I.4131.168.2019.AK z dnia 1 października 2019 roku XII/164/2019 głosowanie
XII/165/2019 28 października 2019 r. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna XII/165/2019 głosowanie
XIII/166/2019 25 listopada 2019 r. nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna" – podjęta przez aklamację XIII/166/2019 głosowanie
XIII/167/2019 25 listopada 2019 r. uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Jabłonna XIII/167/2019 głosowanie
XIII/168/2019 25 listopada 2019 r. powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie oraz nadania statutu XIII/168/2019 głosowanie
XIII/169/2019 25 listopada 2019 r. nadania statutu Centrum Kultury w Jabłonnie XIII/169/2019 głosowanie
XIII/170/2019 25 listopada 2019 r. wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-0134/16 pn: ”Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” XIII/170/2019 głosowanie
XIII/171/2019 25 listopada 2019 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII/171/2019 głosowanie
XIII/172/2019 25 listopada 2019 r. uchwały zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku XIII/172/2019 głosowanie
XIII/173/2019 25 listopada 2019 r. udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr X/133/2019 z 2 września 2019 r. XIII/173/2019 głosowanie
XIII/174/2019 25 listopada 2019 r. zaopiniowania projektu zarządzania w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Bukowiec Jabłonowski" XIII/174/2019 głosowanie
XIII/175/2019 25 listopada 2019 r. nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 105/13 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska XIII/175/2019 głosowanie
XIII/176/2019 25 listopada 2019 r. nabycia udziałów w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 2275 położonej we wsi Jabłonna XIII/176/2019 głosowanie
XIII/177/2019 25 listopada 2019 r. uchylenia uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr VII/96/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. XIII/177/2019 głosowanie
XIII/178/2019 25 listopada 2019 r. przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, wraz z wynikiem głosowania XIII/178/2019 głosowanie
XIII/179/2019 25 listopada 2019 r. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 XIII/179/2019 głosowanie
XIII/180/2019 25 listopada 2019 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020 XIII/180/2019 głosowanie
XIII/181/2019 25 listopada 2019 r. zmiany Uchwały Nr XXXII/303/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia XIII/181/2019 głosowanie
XIII/182/2019 25 listopada 2019 r. zmiany uchwały Nr LI/454/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XIII/182/2019 głosowanie
XIII/183/2019 25 listopada 2019 r. ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jabłonna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XIII/183/2019 głosowanie
XII/184/2019 25 listopada 2019 r. przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert XII/184/2019 głosowanie
XIII/185/2019 25 listopada 2019 r. rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów XIII/185/2019 głosowanie
XIV/186/2019 19 grudnia 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020- 2039 XIV/186/2019 głosowanie
XIV/187/2019 19 grudnia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok XIV/187/2019 głosowanie
XIV/188/2019 19 grudnia 2019 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna XIV/188/2019 głosowanie
XIV/189/2019 19 grudnia 2019 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej, Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie XIV/189/2019 głosowanie
XIV/190/2019 19 grudnia 2019 r. określenia średniej oceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2019/2020 XIV/190/2019 głosowanie
XII/191/2019 19 grudnia 2019 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany i wsi Skierdy, gminie Jabłonna XII/191/2019 głosowanie
XIV/192/2019 19 grudnia 2019 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XIV/192/2019 głosowanie
XIV/193/2019 19 grudnia 2019 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XIV/193/2019 głosowanie
XIV/194/2019 19 grudnia 2019 r. zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2020 XIV/194/2019 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-11-18
Data publikacji:2020-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:841

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-25 20:54:03Agnieszka Sobczakdodano kolumnę z wynikami głosowania2019 - część II