Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Przetarg na oddanie w dzierżawę - działka nr ew. 3043 we wsi Jabłonna

23 stycznia 2024

WÓJT GMINY JABŁONNA

o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 3043
o powierzchni 0,2593 ha położoną przy ul. Chotomowskiej we wsi i gminie Jabłonna

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 3043 z obrębu 1-Jabłonna, położonej przy ul.Chotomowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (usługi komercyjne i publiczne) stanowiącej niezabudowany grunt o powierzchni 0,2593 ha, na okres 10 lat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części północno - zachodniej obszaru wsi JABŁONNA (Uchwała nr XLI/349/2005 z dnia 31.08.2005 r.) nieruchomość stanowiąca działkę ewid. nr 3043 przeznaczona jest pod teren oznaczony symbolem B2.2MN/U z przeznaczeniem podstawowym: teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu: 
3630,00 (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100)

wadium:
726,00 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100)

minimalne postąpienie:     
37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100)

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2024 roku o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna mała sala konferencyjna, I piętro

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Jabłonna prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział w Jabłonnie nr 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073 najpóźniej do dnia 28.02.2024 roku. Przewidywany termin zawarcia umowy – dnia 29.03.2024 r.

Oferent winien zapoznać się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,
- zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl/aktualności,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna http://bip.jablonna.pl/.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po numerem tel. 22 767-73-11/16 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 23.01.2024 r.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Mariusz Goschorski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2024-01-23
Data publikacji:2024-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Goschorski
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:266