Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2020

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
01/2020 2 stycznia 2020 r. powołania zespołu ds. wypracowania programu użytkowo- przestrzennego i zorganizowania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego na działce gminnej nr ew. 1449/42 w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 01/2020
02/2020 2 stycznia 2020 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020 . 02/2020
03/2020 7 stycznia 2020 r. określenia planu do finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest gmina Jabłonna 03/2020
04/2020 7 stycznia 2020 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego 04/2020
05/2020 8 stycznia 2020 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym " Ferie zimowe 2020 - profilaktyka poprzez sport" 05/2020
06/2020 8 stycznia 2020 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020 06/2020
07/2020 8 stycznia 2020 r. wyznaczenia osób uprawnionych do pobrania i dysponowania zaliczką stałą 07/2020
08/2020 14 stycznia 2020 r. zasad zapewnienia transportu uczniów z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego wychowawczego, organizowanego przez Gminę Jabłonna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni 08/2020
09/2020 16 stycznia 2020 r. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Jabłonna 09/2020
10/2020 17 stycznia 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie I Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 stycznia 2020 r. 10/2020
11/2020 22 stycznia 2020 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału gospodarki komunalnej 11/2020
12/2020 28 stycznia 2020 r. zmiany zarządzenia wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna 12/2020
13/2020 28 stycznia 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 13/2020
14/2020 28 stycznia 2020 r. ustalenia harmonogramu czystości w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów do uzyskania za poszczególne kryteria 14/2020
15/2020 28 stycznia 2020 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas I szkół podstawowych przez Gminę jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów , a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 15/2020
16/2020 31 stycznia 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 16/2020
17/2020 5 lutego 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 17/2020
18/2020 17 lutego 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 18/2020
19/2020 20 lutego 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 2 marca 2020 r. 19/2020
20/2020 31 marca 2020 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2019 rok 20/2020
22/2020 26 lutego 2020 r. udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego 22/2020
23/2020 9 marca 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023" 23/2020
24/2020 11 marca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 24/2020
25/2020      
26/2020 31 marca 2020 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2019 rok 26/2020
27/2020 31 marca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 27/2020
28/2020      
29/2020 15 kwietnia 2020 r. powołania komisji konkursowej celem wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą ? Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym 29/2020
30/2020 17 kwietnia 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 kwietnia 2020 r. 30/2020
32/2020 21 kwietnia 2020 r. ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego/najmu za 1m2 gruntu znajdującego się w gminnym zasobie nieruchomości oraz minimalnych stawek za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali 32/2020
33/2020 29 kwietnia 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 33/2020
34/2020 7 maja 2020 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2019 34/2020
35/2020 14 maja 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XVIII Sesji rady Gminy Jabłonna w dniu 25 maja 2020 r. 35/2020
36/2020 26 maja 2020 r. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jabłonna 36/2020
37/2020 26 maja 2020 r. zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna w miesiącu czerwcu 2020 r. 37/2020
38/2020 1 czerwca 2020 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034" 38/2020
39/2020 3 czerwca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 39/2020
40/2020 8 czerwca 2020 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym " Profilaktyka poprzez sport" - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży 40/2020
41/2020 10 czerwca 2020 r. powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 41/2020
42/2020 10 czerwca 2020 r. powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 42/2020
43/2020 10 czerwca 2020 r. ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 43/2020
44/2020 15 czerwca 2020 r. powołania Koordynatora do Spraw Dostępności 44/2020
45/2020 18 czerwca 2020 r. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 45/2020
46/2020 18 czerwca 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XIX Sesji rady Gminy Jabłonna w dniu 29 czerwca 2020 r. 46/2020
47/2020 25 czerwca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 47/2020
48/2020 30 czerwca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 48/2020
49/2020 1 lipca 2020 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego 49/2020
50/2020 7 lipca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 50/2020
51/2020 8 lipca 2020 r. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 51/2020
52/2020 16 lipca 2020 r. przydziału obligacji komunalnych serii A20 oraz serii B20 Gminy Jabłonna 52/2020
53/2020 22 lipca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 53/2020
54/2020 28 lipca 2020 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę Komisji Egzaminacyjnej 54/2020
55/2020 29 lipca 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 55/2020
56/2020      
57/2020 11 sierpnia 2020 r. powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku ulewnego deszczu i silnych wiatrów 57/2020
58/2020 12 sierpnia 2020 r. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jabłonna. 58/2020
59/2020 14 sierpnia 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 59/2020
60/2020 21 sierpnia 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 31 sierpnia 2020 r. 60/2020
61/2020 25 sierpnia 2020 r. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 61/2020
62/2020 26 sierpnia 2020 r. powierzenia pani Wiolettcie Tracz pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 62/2020
63/2020 31 sierpnia 2020 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 63/2020
64/2020 31 sierpnia 2020 r. procedury przygotowania budżetu i WPF oraz zakresu i szczegółowości planistycznych do projektu budżetu i WPF Gminy Jabłonna 64/2020
65/2020 1 września 2020 r. przeprowadzenia konkursu na sponsora tytularnego Hali Sportowej, zlokalizowanej w Chotomowie przy ulicy Partyzantów 124a 65/2020
66/2020 1 września 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 66/2020
67/2020 7 września 2020 r. przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2022 67/2020
68/2020 18 września 2020 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 września 2020 r. 68/2020
69/2020 18 września 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 69/2020
70/2020 24 września 2020 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum kultury w Jabłonnie 70/2020
71/2020 30 września 2020 r. zmiany budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 71/2020
72/2020 5 października 2020 r. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Jabłonna 72/2020
73/2020 5 października 2020 r. ustalenia zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Jabłonna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna 73/2020
74/2020 14 października 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 74/2020
75/2020 16 października 2020 r. przedłożenia projektów uchwały na posiedzenie XXII Rady Gminy Jabłonna w dniu 26 października 2020 r. 75/2020
76/2020 19 października 2020 r. przydziału obligacji komunalnych serii E20 Gminy Jabłonna 76/2020
77/2020 19 października 2020 r. Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone 77/2020
78/2020 29 października 2020 r. zmiany budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 78/2020
79/2020 29 października 2020 r. zmiany Zarządzenia nr 159/2016 29.12.2016r. centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Jabłonna 79/2020
80/2020 10 listopada 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 80/2020
81/2020 16 listopada 2020 r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 81/2020
82/2020 16 listopada 2020 r. projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 82/2020
83/2020 18 listopada 2020 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 83/2020
84/2020      
85/2020 20 listopada 2020 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok 85/2020
86/2020 25 listopada 2020 r. trybu wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Jabłonna 86/2020
87/2020 25 listopada 2020 r. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. 87/2020
88/2020      
89/2020      
90/2020 3 grudnia 2020 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-prawnych w Jednostce Realizującej Projekt p.n.: "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" 90/2020
91/2020      
92/2020 10 grudnia 2020 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021 92/2020

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2184