Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2019 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2019 3 stycznia 2019 r. powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne, zmiany klauzul i zniszczenia dokumentów, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu w Urzędzie Gminy w Jabłonnie 1/2019
2/2019 4 stycznia 2019 r. ustalenia wysokości opłat za wyżywienie uczniów przedszkoli i szkół na terenie Gminy Jabłonna 2/2019
3/2019 7 stycznia 2019 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 3/2019
4/2019 7 stycznia 2019 r. ustalenia zasad przyznawania Honorowego Patronatu 4/2019
5/2019 8 stycznia 2019 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 5/2019
7/2019 9 stycznia 2019 r. powołania komisji przetargowej 7/2019
8/2019 10 stycznia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 21 stycznia 2019 r. 8/2019
9/2019 14 stycznia 2019 r. powołania doraźnej komisji Przetargowej 9/2019
10/2019 14 stycznia 2019 r. ogłoszenia żałoby a terenie gminy Jabłonna 10/2019
11/2019 14 stycznia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 21 stycznia 2019 11/2019
12/2019 16 stycznia 2019 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 12/2019
13/2019 16 stycznia 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 13/2019
14/2019 18 stycznia 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 14/2019
15/2019 21 stycznia 2019 r. wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Jabłonna 15/2019
16/2019 22 stycznia 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji 16/2019
17/2019 22 stycznia 2019 r. powołania komisji przetargowej 17/2019
18/2019 23 stycznia 2019 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jabłonna 18/2019
19/2019 23 stycznia 2019 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 19/2019
20/2019 23 stycznia 2019 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjny i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 20/2019
21/2019 23 stycznia 2019 r. określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 21/2019
23/2019 30 stycznia 2019 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu nowo utworzonemu Sołectwa Chotomów Północny 23/2019
25/2019 1 lutego 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w r. szkolnym 2019/2020" 25/2019
26/2019 5 lutego 2019 r. wprowadzenia systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Jabłonna 26/2019
27/2019 6 lutego 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 27/2019
28/2019 8 lutego 2019 r. wprowadzenia zmian w zarządzeniu 114/2018 3 września 2018 r. regulaminu wydawania spersonalizowanej Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna, uprawniającej do nabywania biletów długookresowych transportu zbiorowego ( Biletu metropolitarnego) 28/2019
29/2019 11 lutego 2019 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019 29/2019
30/2019 13 lutego 2019 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 30/2019
31/2019 14 lutego 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie V Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 lutego 2019 r. 31/2019
32/2019 15 lutego 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 32/2019
33/2019 19 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt pn.: "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" 33/2019
34/2019 19 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 34/2019
35/2019 19 lutego 2019 r. zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 35/2019
36/2019 21 lutego 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 33/2019 19 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt pn.: "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna- etap I" 36/2019
37/2019 21 lutego 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 34/2019 19 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 37/2019
38/2019 22 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej celem wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w r. szkolnym 2019/2020" 38/2019
39/2019 27 lutego 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji 39/2019
40/2019 28 lutego 2019 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019 40/2019
41/2019 1 marca 2019 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 41/2019
42/2019 8 marca 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 42/2019
43/20019 8 marca 2019 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 43/2019
44/2019 11 marca 2019 r. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą " Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w r. szkolnym 2019/2020" 44/2019
45/2019 14 marca 2019 r. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego 45/2019
46/2019 14 marca 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 49/2017 7 kwietnia 2017 r. powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.:" Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" 46/2019
47/2019 14 marca 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie VI Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 marca 2019 r. 47/2019
48/2019 19 marca 2019 r. powołania komisji przetargowej 48/2019
49/2019 21 marca 2019 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019 49/2019
50/2019 26 marca 2019 r. wyborów Sołtysów oraz członków Rad Soleckich w Gminie Jabłonna 50/2019
51/2019 27 marca 2019 r. ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r., w Urzędzie Gminy Jabłonna 51/2019
52/2019 28 marca 2019 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna 52/2019
53/2019 27 marca 2019 r. powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 53/2019
54/2019 28 marca 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji 54/2019
55/2019 29 marca 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 55/2019
56/2019 2 kwietnia 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 56/2019
57/2019 2 kwietnia 2019 r. wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 57/2019
58/2019 5 kwietnia 2019 r. wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do wiadomości publicznej 58/2019
59/2019 10 kwietnia 2019 r. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędzie Gminy w Jabłonnie 59/2019
60/2019 10 kwietnia 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 60/2019
61/2019 10 kwietnia 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 5/2018 8 stycznia 2018 ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 61/2019
63/2019 11 kwietnia 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 54/2019 28 marca 2019 r. dot. Powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji. 63/2019
64/2019 15 kwietnia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 kwietnia 2019 r. 64/2019
66/2019 26 kwietnia 2019 r. wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej wsi Janówek Drugi 66/2019
67/2019 29 kwietnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna. 67/2019
68/2019 29 kwietnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna 68/2019
69/2019 29 kwietnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie 69/2019
70/2019 29 kwietnia 2019 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2018 70/2019
71/2019 29 kwietnia 2019 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019 71/2019
72/2019 6 maja 2019 r. regulaminy organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna 72/2019
73/2019 10 maja 2019 r. zmiany budżetu Gminy Jabłonna w 2019 r. 73/2019
74/2019 16 maja 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia spisu mienia i rzeczy pozostawionych w lokalu komunalnym nr 24 przy ulicy Zegrzyńskiej 5 w Jabłonnie 74/2019
75/2019 17 maja 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 maja 2019 r. 75/2019
76/2019 20 maja 2019 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży" 76/2019
77/2019 20 maja 2019 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Bez barier " wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 77/2019
78/2019 22 maja 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 78/2019
79/2019 27 maja 2019 r. powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna 79/2019
80/2019 27 maja 2019 r.  regulamin wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Jabłonna 80/2019
81/2019 28 maja 2019 r. zmiany tabeli norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna 81/2019
82/2019 31 maja 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 82/2019
83/2019 3 czerwca 2019 r. sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Jabłonna 83/2019
84/2019 4 czerwca 2019 r. zmiany Zarządzenia nr 60/2019 10 kwietnia 2019 84/2019
85/2019 4 czerwca 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji 85/2019
86/2019 6 czerwca 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami 86/2019
87/2019 6 czerwca 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036 87/2019
88/2019 7 czerwca 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. informatyki 88/2019
89/2019 8 czerwca 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej 89/2019
90/2019 11 czerwca 2019 r. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 90/2019
91/2019 13 czerwca 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 24 czerwca 2019 r. 91/2019
92/2019 13 czerwca 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 92/2019
93/2019 17 czerwca 2019 r. ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 93/2019
94/2019 19 czerwca 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna 94/2019
95/2019 19 czerwca 2019 r. powołania Komisji Przetargowej 95/2019
96/2019 26 czerwca 2019 r. skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna 96/2019
98/2019 28 czerwca 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok 98/2019
99/2019 1 lipca 2019 r. zmiany zarządzenia wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna 99/2019
100/2019 8 lipca 2019 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej 100/2019
101/2019 18 lipca 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok 101/2019
102/2019 22 lipca 2019 r. zatwierdzenia konkursów na dyrektorów przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna 102/2019
103/2019 30 lipca 2019 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok 103/2019
105/2019 1 sierpnia 2019 r. wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 105/2019
106/2019 1 sierpnia 2019 r. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna 106/2019
107/2019 1 sierpnia 2019 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska 107/2019
108/2019 6 sierpnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt p.n." Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna " etap I" 108/2019
109/2019 7 sierpnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 109/2019
110/2019 9 sierpnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów 110/2019
111/2019 9 sierpnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej , Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów 111/2019
112/2019 9 sierpnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i informacji publicznej 112/2019
113/2019 9 sierpnia 2019 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów 113/2019
114/2019 14 sierpnia 2019 r. zmiany składu Komisji Socjalnej 114/2019
115/2019 14 sierpnia 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 115/2019
116/2019 14 sierpnia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie X Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 2 września 2019 r. 116/2019
117/2019 26 sierpnia 2019 r. powierzenia pani Elżbiecie Dąbrowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 117/2019
118/2019 26 sierpnia 2019 r. powierzenia pani Grażynie Sprawce stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 118/2019
119/2019 26 sierpnia 2019 r. powierzenia pani Katarzynie Tomporowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 119/2019
120/2019 26 sierpnia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie X Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 2 września 2019 r.. 120/2019
121/2019 29 sierpnia 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 121/2019
123/2019 10 września 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. informatyki 123/2019
124/2019 10 września 2019 r. powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 124/2019
125/2019 13 września 2019 r. wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna dokonujących czynności kontrolnych 125/2019
126/2019 17 września 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 126/2019
127/2019 19 września 2019 r. przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 127/2019
128/2019 20 września 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 30 września 2019 r. 128/2019
129/2019 20 września 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 129/2019
130/ 2019 26 września 2019 r. zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych 130/2019
132/2019 2 października 2019 r. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna 132/2019
133/2019 7 października 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 133/2019
134/2019 14 października 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 134/2019
135/2019 15 października 2019 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 135/2019
136/2019 17 października 2019 r. ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 136/2019
139/2019 30 października 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 139/2019
140/2019 30 października 2019 r. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 140/2019
141/2019 31 października 2019 r. przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : edukacji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 141/2019
143/2019 8 listopada 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 143/2019
144/2019 12 listopada 2019 r. audytu i monitoringu systemu teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji służących realizacji zadań publicznych oraz wprowadzenia procedury bezpieczeństwa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Jabłonna 144/2019
145/2019 14 listopada 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 listopada 2019 r. 145/2019
146/2019 15 listopada 2019 r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 146/2019
147/2019 15 listopada 2019 r. projektu uchwały budżetowej na 2020 rok 147/2019
148/2019 15 listopada 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska 148/2019
149/2019 15 listopada 2019 powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt p.n " Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" 149/2019
150/2019 20 listopada 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 150/2019

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2489