Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2018 - część II

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
 118/2018 11 września 2018 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego 118/2018
 119/2018 11 września 2018 r. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jabłonna 119/2018
 120/2018 12 września 2018 r. zmiany Zarządzenia Nr 108/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie z mian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 120/2018
 121/2018 17 września 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz edukacji 121/2018
 122/2018 21 września 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 122/2018
123/2018
25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 119/2017 Wójt Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Jabłonna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni    123/2018
 124/2018 27 września 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 124/2018
 125/2018 1 październik 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 125/2018
126/2018 3 październik 2018 r. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna 126/2018
127/2018 12 październik 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 127/2018
128/2018 15 października 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 128/2018
129/2018 17 października 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 129/2018
130/2018 18 października 2018 r. powołania Zespołu nadzorującego realizację zadania 130/2018
131/2018 19 października 2018 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Partyzantów, Piusa oraz terenów kolejowych we wsi Chotomów  131/2018
132/2018 24 października 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 132/2018
133/2018 26 października 2018 r. odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Stefana Krasińskiego w Chotomowie 133/2018
134/2018 31 października 2018 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Stefana Krasińskiego w Chotomowie 134/2018
135/2018
31 października 2018 r.  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie 135/2018
136/2018 31 października 2018 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna 136/2018
137/2018 5 listopada 2018 r. zmiany Zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 137/2018
138/2018 6 listopada 2018 r. przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2020 138/2018
140/2018 8 listopada 2018 r. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna, w miesiącu grudniu 2018 r. 140/2018
141/2018 9 listopada 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie edukacji i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 141/2018
142/2018 14 listopada 2018 r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2049 142/2018
143/2018  14 listopada 2018 r. projektu uchwały budżetowej na rok 2019 143/2018
144/2018  16 listopada 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 144/2018
145/2018 19 listopada 2018 r. powołania doraźnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wolnej ręki 145/2018
146/2018
21 listopada 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 146/2018
147/2018 26 listopada 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie II Sesji Rady Gminy w dniu 5 grudnia 2018 r. 147/2018
148/2018  27 listopada 2018 r. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utwardzenie nawierzchni na potrzeby dojazdu do OSP w Jabłonnie 148/2018
149/2018 28 listopada 2018 r. zmiany składu Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach "Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce" 149/2018
150/2018  28 listopada 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 150/2018
151/2018 29 listopada 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 151/2018
152/2018
30 listopada 2018 r. upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie do udzielenia zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i do wydawania w imieniu Wójta Gminy Jabłonna postanowień oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywania innych czynności w ramach postępowania egzekucyjnego 152/2018
153/2018 3 grudnia 2018 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego 153/2018
154/2018 5 grudnia 2018 r. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II" 154/2018
155/2018
5 grudnia 2018 r. powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach projektu pn.: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II" 155/2018
156/2018 6 grudnia 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie edukacji i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 156/2018
157/2018 6 grudnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 157/2018
 158/2018 7 grudnia 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 158/2018
 159/2018 10 grudnia 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie III Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2018 r. 159/2018
 160/2018 10 grudnia 2018 r. upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie do udzielenia zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i do wydawania w imieniu Wójta Gminy Jabłonna postanowień oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywania innych czynności w ramach postępowania egzekucyjnego 160/2018
 162/2018 11 grudnia 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 162/2018
163/2018
12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 119/2017 Wójt Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Jabłonna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni  163/2018
 164/2018  12 grudnia 2018 r.  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 164/2018
 165/2018 13 grudnia 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 165/2018
 166/2018 17 grudnia 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 166/2018
167/2018
18 grudnia 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 167/2018
 168/2018 21 grudnia 2018 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i część wsi Chotomów 168/2018
 169/2018 21 grudnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 169/2018
 170/2018 27 grudnia 2018 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 170/2018
 171/2018 31 grudnia 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2049 171/2018
 172/2018 31 grudnia 2018 r.  przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Jabłonna 172/2018
 173/2018  31 grudnia 2018 r.  wdrożenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jabłonna 173/2018
 174/2018  31 grudnia 2018 r.  przyjęcia procedur do stosowania w Urzędzie Gminy Jabłonna w trakcie realizacji Projektu p.n. "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w zakresie procedury analizy ryzyka oraz opracowania skutecznego i proporcjonalnego działania w przypadku wystąpienia nadużyć finansowych, procedury archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji, procedury przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączone do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ", procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów podczas realizacji Projektu oraz w sprawie przyjęcia polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z realizacją Projektu 174/2018

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-13
Data publikacji:2021-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1805