Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Postępowania z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp - rok 2019

W niniejszym dziale zawarto informację o przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowań udzielanych przed rokiem 2021, prosimy kontaktować się z Referatem Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna.

 

Lp.

Nazwa postępowania

1

Dostawa wody pitnej Urzędu Gminy Jabłonna (referatu administracyjno-gopodarczego, referatu marketingu i komunikacji społecznej, wydziału gospodarki komunalnej, sołectw) oraz ochotniczej straży pożarnej w 2019 roku(01)

2

Dostawa artykułów spożywczych do Urzędu Gminy Jabłonna (dla Referatu Adm.-Gosp., Biura Obsługi Rady Gminy, Ref. Marketingu i Kom. Społecznej, Sołectw oraz zgodnie z pozostałymi potrzebami) w 2019 roku.(02)

3

Zapytanie ofertowe na opracowanie do 20 operatów szacunkowych mających na celu ustalenie wzrostu wartości nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego na obszarze Gminy Jabłonna na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej.(03)

4

Zakup quada wraz z przyczepą ratowniczą do przewozu osób poszkodowanych dla Gminy Jabłonna z przeznaczeniem dla OSP Chotomów (04)

5

Postępowanie na dostawę:: zadanie 1 (cz.I) : artykułów piśmienniczych i biurowych w 2019 roku dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna, gops, szkół podstawowych i przedszkoli;. zadanie 2 (cz.II : papieru do drukarek i kserokopiarek w 2019 roku dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna, gops, szkół podstawowych i przedszkoli (05)

6

Wykonywanie w 2019 r. usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości położonych w gminie Jabłonna.(06)

7

Postępowanie na dostawę:: zadanie 1 (cz.I) : artykułów piśmienniczych i biurowych w 2019 roku dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna, gops, szkół podstawowych i przedszkoli;. zadanie 2 (cz.II : papieru do drukarek i kserokopiarek w 2019 roku dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna, gops, szkół podstawowych i przedszkoli (07)

8

Opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami przez właściwe zarządy dróg na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku(08)

9

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu w ramach działania 10.1.4 (09)

10

Świadczenie usług koparko ładowarką oraz samochodem samowyładowczym na terenie gminy Jabłonna w 2019 roku.(10)

11

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek(11)

12

Wycinka drzew, gałęzi oraz krzewów wraz z utylizacją na terenie Gminy Jabłonna(12)

13

Sprawdzenie poprawności ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej przy ul. Szkolna 2 w Jabłonnie.(13)

14

Zakupu rębaka tarczowego do gałęzi(14)

15

Wycinka drzew, gałęzi oraz krzewów wraz z utylizacją na terenie Gminy Jabłonna(15)

16

Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna w 2019 roku.(16)

17

Koszenie traw na terenie Gminy Jabłonna(17)

18

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Jabłonnie.(18)

19

Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy Jabłonna w 2019 roku.(19)

20

Zakupu wraz z dostawą kosiarki samojezdnej dla Gminy Jabłonna(20)

21

Pionowe oznakowanie dróg gminnych na terenie gminy Jabłonna(21)

22

Wykonanie i przebudowa progów zwalniających w gminie Jabłonna(22)

23

Wykonanie i transport (oraz obsadzenie) 11 sztuk tablic informacyjnych dla Gminy Jabłonna w 2019 roku. (23)

24

Dostawa betonowych, sześciokątnych koszy na śmieci z wkładem ocynkowanym i popielnicą o pojemności 40 I oraz rozstawienie ich na terenie Gminy Jabłonna(24)

25

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na terenie gminy Jabłonna w sześciu częściach(25)

26

Wymiana urządzeń służących do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Instytuckiej 3 w Jabłonnie(26)

27

Dostawa i montaż depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi (szafka na klucze ze sterowaniem elektronicznym i zasilaniem elektrycznym, z podtrzymaniem napięcia) - wydawanie kluczy do pomieszczeń oparte o system kodowy.(27)

28

Organizacja konferencji w ramach projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I

29

Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie

30

Organizacja konferencji w ramach projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I.

31

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.(29)

32

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia w technologii LED na terenie gminy Jabłonna w sześciu częściach (ZP.271.2.114.2019)(30)

33

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części terenu filii GCKiS w Skierdach

34

KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PN. "BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ŻELIGOWSKIEGO 27 W CHOTOMOWIE

35

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Dereniowej w Jabłonnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-06
Data publikacji:2021-05-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Sikorski
Liczba odwiedzin:2590