Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2023 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2023 2 stycznia 2023 r.  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2023 1/2023
2/2023 2 stycznia 2023 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2023 r. 2/2023
3/2023 3 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 3/2023
4/2023 5 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 4/2023
5/2023 16 stycznia 2023 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka 5/2023
6/2023 17 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 6/2023
7/2023 20 stycznia 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2023 roku. 7/2023
8/2023 20 stycznia 2023 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 8/2023
9/2023 20 stycznia 2023 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 9/2023
10/2023 20 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 10/2023
11/2023 30 stycznia 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 11/2023
12/2023 31 stycznia 2023 r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2022 r. 12/2023
13/2023 1 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 13/2023
14/2023 1 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 14/2023
15/2023 7 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 15/2023
16/2023 7 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 16/2023
17/2023 7 lutego 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 17/2023
18/2023 10 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 18/2023
19/2023 17 lutego 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2023 roku. 19/2023
20/2023 20 lutego 2023 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka w roku 2023 20/2023
21/2023 27 lutego 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 21/2023
22/2023 27 lutego 2023 r. przeprowadzenia weryfikacji i uzgodnienia stanów środków trwałych - gruntów dla potrzeb ewidencji księgowej 22/2023
23/2023 28 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 23/2023
24/2023 28 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 24/2023
25/2023 1 marca 2023 r. zmiany Zarządzenia Nr 20/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka w roku 2023 25/2023
26/2023 10 marca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 26/2023
27/2023 13 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 27/2023
28/2023 13 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 28/2023
29/2023 15 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 29/2023
30/2023 15 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 30/2023
31/2023 17 marca 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie L Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2023 roku 31/2023
32/2023 27 marca 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 32/2023
33/2023 27 marca 2023 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026” i powołania komisji konkursowej 33/2023
34/2023 29 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 34/2023
35/2023 29 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 35/2023
36/2023 29 marca 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 36/2023
37/2023 31 marca 2023 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2022 rok 37/2023
38/2023 12 kwietnia 2023 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie  38/2023
39/2023 14 kwietnia 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LI Sesji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2023 roku  39/2023
40/2023 24 kwietnia 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju  40/2023
41/2023 24 kwietnia 2023 r.  ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 i powołania komisji konkursowej."  41/2023
42/2023 25 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  42/2023
43/2023 25 kwietnia 2023 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  43/2023
44/2023 25 kwietnia 2023 r.   powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu, Finansów i Podatków  44/2023
45/2023 27 kwietnia 2023 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  45/2023
46/2023 27 kwietnia 2023 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2022  46/2023
47/2023 28 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  47/2023
48/2023 28 kwietnia 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  48/2023
49/2023 8 maja 2023 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie  49/2023
50/2023 15 maja 2023 r. zmiany Zarządzenia nr 37/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2022 rok  50/2023
51/2023 17 maja 2023 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego  51/2023
52/2023 18 maja 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 52/2023
53/2023 18 maja 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  53/2023
54/2023 18 maja 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  54/2023
55/2023 19 maja 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LII Sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2023 roku  55/2023
56/2023 23 maja 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji  56/2023
57/2023 23 maja 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Drogowej  57/2023
58/2023 23 maja 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Utrzymania Infrastruktury Drogowej  58/2023
59/2023 23 maja 2023 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  59/2023
60/2023 24 maja 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Budżetu Finansów i Podatków  60/2023
61/2023 31 maja 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  61/2023
62/2023 31 maja 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 62/2023
63/2023 31 maja 2023 r.  przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Jabłonna na lata 2023-2025  63/2023
64/2023 5 czerwca 2023 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie  64/2023
65/2023 16 czerwca 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LIII Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2023 roku  65/2023
66/2023 16 czerwca 2023 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowa, Parkowa i Modlińska w Jabłonnie  66/2023
67/2023 16 czerwca 2023 r.  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach  67/2023
68/2023 16 czerwca 2023 r.  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulic Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie  68/2023
69/2023 16 czerwca 2023 r.  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej, Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie  69/2023
70/2023 16 czerwca 2023 r.  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej w Jabłonnie  70/2023
71/2023 19 czerwca 2023 r. zmiany Zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów: Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie 71/2023
72/2023 26 czerwca 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 72/2023
73/2023 28 czerwca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych 73/2023
74/2023 29 czerwca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 74/2023
75/2023 29 czerwca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 75/2023
76/2023 10 lipca 2023 r. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jabłonna 76/2023
78/2023 13 lipca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 78/2023
79/2023 13 lipca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 79/2023
80/2023 14 lipca 2023 r. powołania Sądu Konkursowego, Sekretarza Sądu Konkursowego i Zastępcy Sekretarza Sądu Konkursowego, ustalenia Regulaminu Sądu Konkursowego oraz Regulaminu Konkursu dla przeprowadzenia Konkursu na: „Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14”. 80/2023
zał. Nr 1
zał. Nr 2
zał.Nr14RK
zał.Nr17RK
81/2023 27 lipca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko inspektora ds. kadr 81/2023
82/2023 27 lipca 2023 r. ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 r. 82/2023
83/2023 27 lipca 2023 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej 83/2023
84/2023 28 lipca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 84/2023
85/2023 28 lipca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 85/2023
86/2023 2 sierpnia 2023 r. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 86/2023
87/2023 21 sierpnia 2023 r. powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 87/2023
88/2023 25 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 88/2023
89/2023 25 sierpnia 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 89/2023
90/2023 25 sierpnia 2023 r. zmiany Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego, Sekretarza Sądu Konkursowego i Zastępcy Sekretarza Sądu Konkursowego, ustalenia Regulaminu Sądu Konkursowego oraz Regulaminu Konkursu dla przeprowadzenia Konkursu na: „Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 14” 90/2023
Regulamin
zał. Nr 3
91/2023 28 sierpnia 2023 r. powierzenia Pani Elżbiecie Teresie Dąbrowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 91/2023
92/2023 31 sierpnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  92/2023
93/2023 31 sierpnia 2023 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  93/2023
94/2023 1 września 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  94/2023
95/2023 12 września 2023 r.   powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jabłonna 95/2023
96/2023 12 września 2023 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  96/2023
97/2023 12 września 2023 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  97/2023
98/2023 13 września 2023 r. powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej  98/2023
99/2023 14 września 2023 r.  powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt  99/2023
100/2023 14 września 2023 r. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku 100/2023
101/2023 14 września 2023 r.  ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Jabłonna do spraw wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku  101/2023
102/2023 14 września 2023 r.  powołania Zespołu do spraw wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku  102/2023
103/2023 15 września 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LIV Sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2023 roku 103/2023
104/2023 15 września 2023 r. zmiany Zarządzenia nr 63/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Jabłonna na lata 2023-2025 104/2023
105/2023 15 września 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 105/2023
106/2023 26 września 2023 r. wyznaczenia na terenie gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do wiadomości publicznej 106/2023
107/2023 26 września 2023 r. powołania komisji do przeprowadzania naboru na stanowisko podinspektora ds. informatyki 107/2023
108/2023 28 września 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  108/2023
109/2023 28 września 2023 r.   zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  109/2023
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-01-27
Data publikacji:2023-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:3387

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-10 10:21:56Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 108/2023, 109/20232023 - część I
2023-09-28 09:02:50Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 103/2023-107/20232023 - część I
2023-09-18 16:45:32Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 92/2023-102/20232023 - część I
2023-09-01 08:51:42Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 91/20232023 - część I
2023-08-30 12:50:21Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 90/20232023 - część I
2023-08-28 08:10:17Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 87/2023-89/20232023 - część I
2023-08-03 11:46:54Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 81/2023-86/20232023 - część I
2023-07-20 13:06:57Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 80/20232023 - część I
2023-07-20 12:07:27Agnieszka Sobczakdopisano zarzadzenie Nr 78/2023, 79/20232023 - część I
2023-07-11 21:11:25Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia nr 71/2023-76/20232023 - część I
2023-06-28 21:11:07Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 52/20232023 - część I
2023-06-19 21:18:25Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 38/2023-51/2023; 53/2023-70/20232023 - część I
2023-04-03 20:16:32Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 29/2023-37/20232023 - część I
2023-03-20 13:14:51Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 26/2023-28/20232023 - część I
2023-03-15 11:31:38Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 25/20232023 - część I
2023-03-15 11:26:30Agnieszka Sobczakdopisano zarzadzenia Nr 11/2023-24/20232023 - część I