Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
tel. 22 76 77 333

1. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 ww rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
- kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

W przypadku gdy przedłożone dokumenty zawierają nazwisko inne niż aktualne nazwisko nauczyciela, dodatkowo należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

3. Opłaty:
Nie podlega opłacie

4. Miejsce złożenia:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wyrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie przeprowadza się w dwóch etapach:

Etap pierwszy: dokonywana jest analiza formalna złożonego wniosku i dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wskazywane są szczegółowo stwierdzone braki, które należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Etap drugi: jeżeli wniosek wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne, Wójt Gminy Jabłonna powołuje Komisję Egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.

Etap trzeci: wydanie przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

6. Termin załatwienia sprawy:
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, decyzję wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Andrzej Jasiński

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:621