Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
pokój 20, tel. 22 76-77-333

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagane dokumenty:
- kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2010 r, Nr 244, poz. 1626 z późn.zm.), poświadczone za zgodność z oryginałem,
- kserokopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu jego przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, potwierdzone z zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu czeladniczego lub dyplom z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w określonym zawodzie, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczania młodocianego pracownika do wykonywania prac w określonym zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez izbę (w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie wraz z wykazem otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn.zm.).

3. Opłaty:
Nie podlega opłacie

4. Miejsce złożenia:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wyrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji podziałowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
1. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r, poz. 1148), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
-       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach prawa w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
-       młodociany pracownik ukończy naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami o których mowa w pkt.1.
2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013). Brak któregokolwiek z powyższej wskazanych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie będzie mogła być pracodawcy udzielona.
3. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie w wysokości:
-       8.081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
-       254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.
4. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
5. Zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Jabłonna, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
6. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Andrzej Jasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:623