Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Gospodarki Komunalnej (ul. Zegrzyńska 1; I p.)
tel. 22 76 73 381, 22 76 73 385

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
-    Uchwała Nr XVI/212/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządca jest Wójt Gminy Jabłonna.  (Dz.Urz.Woj.Maz. z 13 marca 2020 r., poz. 3276),
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia;
- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 odcinka pasa drogowego z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót jeśli projekt nie jest wymagany;
- Zgłoszenie wprowadzenia zmian organizacji ruchu; w przypadku jej wprowadzenia wraz z potwierdzeniem zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego komendanta policji;
- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
- Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika/upoważnionego lub kserokopia ww. dokumentu (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku działania pełnomocnika;
- Kserokopia zgody na lokalizację urządzenia;
- Kserokopia planu zagospodarowania terenu dla wnioskowanych robót;
- Kserokopia dokumentu z naniesionym technicznymi parametrami projektowanej infrastruktury (m.in. długość i szerokość, osłony itp.).

3. Opłaty:
-    brak opłaty od złożonego wniosku,
-    z tytułu zajęcia pasa drogowego – zgodne ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy Jabłonna,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie   ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki sprawy.

Tomasz Gralewski

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Gralewski
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:550