Jesteś tutaj: Start / PRACA

PRACA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. list motywacyjny - podpisany odręcznie,
2. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
3. oświadczenia (plik do pobrania),
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
6. kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnienie innych wymogów określonych w ogłoszeniu,
7. kopia dokumentu (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,
8. w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego kopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadaniu znajomości języka polskiego.

Potwierdzenie wykształcenia:
W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia wyższego I lub II stopnia – scan całego dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. W uzasadnionych przypadkach kandydat może załączyć scan całego dokumentu zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i osiągnięciu wymaganego tytułu zawodowego w formie dokumentu wystawionego przez uczelnię. W przypadku konieczności potwierdzenia wykształcenia średniego – scan całego dokumentu świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej.
W przypadku absolwentów uczelni, z którymi Polska nie podpisała umowy międzynarodowej określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą, wymagamy nostryfikacji (zaświadczenia) ważnego łącznie z oryginałem dyplomu albo odpisem dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Potwierdzenie stażu pracy:
Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę potwierdzony kopiami świadectw pracy (scan całego dokumentu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia (w przypadku pozostawiania w stosunku pracy).

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie lub branży:
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp.
Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego, wraz z wyszczególnieniem głównych czynności lub zadań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:69310

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-09 17:05:17Agnieszka Sobczakdopisano informacje ogólnePRACA