Jesteś tutaj: Start / URZĄD / SKARBNIK

SKARBNIK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Marta Wojtachnio
tel. 22 767 73 03

e-mail: skarbnik@jablonna.pl
pokój nr 34

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki:
  1. właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji o realizacji budżetu, terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminów przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej polegające zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 3. Analiza wykorzystania środków z budżetu Gminy polegająca na:
  1. dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  2. opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  3. opracowywaniu sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania budżetu i ich analiz,
  4. opracowywaniu projektów budżetu Gminy i projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzeń Wójta,
  5. kontrasygnowaniu oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  6. nadzorze nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  7. wydawaniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
 4. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Wójta Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  • Zastępcy Skarbnika;
  • Wydziału Budżetu i Finansów;
  • Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:3974