Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

 

Urząd Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-05

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zdzisław Bziuk inspektor ds. informatyki adres poczty elektronicznej it@jablonna.pl. Kontaktować można się także z koordynatorem ds. dostępności Beata Wojciechowska adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22 767 73 46.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu  albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej:

złożenie skargi na brak zapewnieni dostępności

Wójt Gminy Jabłonna - Jarosław Chodorski

Adres: ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

E-mail: urzad@jablonna.pl

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także  do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 (wejście D)

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami:
Przed budynkiem od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29 wraz z dogodnym dojściem w odległości mniejszej niż 65 m do wejścia do budynku urzędu od strony ul. Modlińskiej oraz jedno miejsce parkingowe znaczone znakiem informacyjnym pionowym T 29 od strony ul. Modlińskiej w odległości mniejszej niż 55 m do wejścia do budynku urzędu. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Modlińskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Interesantów znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:
Biuro Obsługi Interesantów pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


Komunikacja pozioma:

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa:
Budynek Urzędu Gminy Jabłonna nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto zlokalizowany jest tu przewijak dla dziecka oraz miejsce do karmienia niemowląt oraz stanowisko zabaw dla dzieci wyposażone w dostosowane meble, kredki i kolorowanki.

 

Urząd Gminy Jabłonna ul. Zegrzyńska 1

Jednostka Realizująca Projekt – obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (weście A);

Wydział Gospodarki Komunalnej - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w budynku Urzędu Gminy Jabłonna przy ul. Modlińskiej 152 (weście A);

Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

W bezpośredniej okolicy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem urzędu przy ulicy Modlińskiej 152 od strony ul. Zegrzyńskiej znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe ze znakiem informacyjnym pionowym T 29. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1  prowadzi trasa przez dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Zegrzyńskiej. Przy drzwiach wejściowych prowadzących do Biura Obsługi Mieszkańców Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący:
Biuro Obsługi Mieszkańców pełni funkcję punktu informacyjnego.
Na wyposażeniu biura znajdują się lupy powiększające tekst.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się z Wydziałem Obsługi Interesanta (kontakt: telefon 22 767 73 00; e-mail: urzad@jablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:

Pomieszczenie bez barier architektonicznych. 

 

Komunikacja pionowa:
Pomieszczenie zlokalizowane na parterze.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami:
Przy pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańca znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4823