Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania 6 planów miejscowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 września 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA
o przystąpieniu do sporządzania 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna następujących uchwał oraz o przystąpieniu do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do tych planów miejscowych:
1) uchwały nr XXIV/295/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola;
2) uchwały nr XXIV/296/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Granitowej i Kwarcowej w Trzcianach;
3) uchwały nr XXIV/297/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. z uwzględnieniem uchwały nr XXV/310/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla wsi Janówek Drugi;
4) uchwały nr XXIV/298/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. z uwzględnieniem uchwały nr XXV/309/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Kordeckiego, Lipowej i Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Chotomowie;
5) uchwały nr XXIX/346/2021 z dnia 24 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla wsi Skierdy część wschodnia;
6) uchwały nr XXIX/347/2021 z dnia 24 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie.

Informacje o w/w procedurach planistycznych można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Jabłonna pod adresem ul. Modlińska 152; 05-110 Jabłonna w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 8:00-18:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątek w godz. 8:00-14:00 (z wyłączeniem dni świątecznych), telefonicznie pod nr 22-76-77-342 i 22-76-77-343 oraz mailowo pod adresem urzad@jablonna.pl. Z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii COVID-19, prosimy o uprzednie telefoniczne umówienie spotkania w Urzędzie.

Z w/w uchwałami Rady Gminy Jabłonna oraz zakresem przestrzennym planów miejscowych można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna (http://bip.jablonna.pl/) w zakładce „Rada Gminy” > „Uchwały Rady Gminy”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w procedur planistycznych oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie skierowanym do Wójta Gminy Jabłonna na adres: ul. Modlińska 152; 05-110 Jabłonna w terminie do dnia 08 października 2021r. Wnioski mogą być wnoszone również ustnie (telefonicznie pod nr 22-76-77-342 i 22-76-77-343) do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Jabłonna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: urzad@jablonna.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek winien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1587). Wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia nadesłanych wniosków jest Wójt Gminy Jabłonna.

Klauzula informacyjna: W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz aktami wykonawczymi, informuję że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna, z siedzibą w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna (dalej: Administrator). 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 17 i art. 17a Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) w celu realizacji czynności związanych z prowadzeniem procedur planistycznych oraz sporządzaniem w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu w jakim został pozyskane, a po tym okresie będą przechowywane w aktach dokumentacji procedury planistycznej oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67).
4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres iod@jablonna.pl albo wysyłając korespondencję na adres Urzędu Gminy Jabłonna.
5. Pełny tekst Klauzuli informacyjnej zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonna (http://bip.jablonna.pl/p,203,ochrona-danych), na stronie www Gminy Jabłonna (https://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna na tablicach informacyjnych.

 


Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-14
Data publikacji:2021-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1254