Rozgraniczenie nieruchomości

Komórka realizująca usługę:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I p., pok.nr 23)
tel. 22 76 77 311, 22 76 77 316

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
-    Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagana dokumenty:

Etap I - Wszczęcie postępowania
- wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem właścicieli gruntów, których dotyczy ustalenie granic. Wnioskodawca w podaniu musi wskazać geodetę do wykonania czynności geodezyjnych;
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rozgraniczanej;
- oświadczenie geodety, iż podejmuje się wykonania czynności technicznych z zakresu rozgraniczenia.

Etap II – Decyzja o rozgraniczeniu
- Dokumentacja techniczna rozgraniczenia nieruchomości zarejestrowana przez Starostę Legionowskiego, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie.

3. Opłaty:
-    10,00 zł - od wydanej decyzji,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia i odbioru:
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:  /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Od postanowienia wszczęciu postępowania nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy do sądu za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:
Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania.