Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
pokój 20, tel. 22 76-77-333

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. i z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
-    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
-    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Wymagane dokumenty:
-  
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
-    kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
-    zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
-    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
-    kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
-    wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
-    kopia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
-   kopia umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę, kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualny wydruk CEIDG lub KRS,
-   pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

3. Opłaty:
-
    brak opłaty od wniosku,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki – po otrzymaniu od Wojewody Mazowieckiego środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji podziałowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
1. Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.
2. Wnioskodawca winien poinformować urząd o zawarciu lub rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem.