Informacje półroczne i sprawozdania roczne z wykonania budżetu 2021

Okres sprawozdawczy Nazwa dokumentu Treść
 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2021 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

sprawozdanie

opinia

 I półrocze 2021 r.

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

informacja

opinia