2022 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XXXVI/423/2022 24 stycznia 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XXXVI/423/2022 głosowanie
XXXVI/424/2022 24 stycznia 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna XXXVI/424/2022 głosowanie
XXXVI/425/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działek ewidencyjnych nr 227/12, nr 227/31, nr 227/32 oraz nr 227/33 położonych we wsi Chotomów, gminie Jabłonna XXXVI/425/2022 głosowanie
XXXVI/426/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 256/108 położonej we wsi Chotomów XXXVI/426/2022 głosowanie
XXXVI/427/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 174/5 i 177/7 położonych we wsi Jabłonna XXXVI/427/2022 głosowanie
XXXVI/428/2022 24 stycznia 2022 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXXVI/428/2022 głosowanie
XXXVI/429/2022 24 stycznia 2022 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę First Warsaw Golf & Country sp. z.o.o na bezczynność Wójta w zakresie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych XXXVI/429/2022 głosowanie
XXXVI/430/2022 24 stycznia 2022 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańców w zakresie naprawy ulicy Różowej w Jabłonnie XXXVI/430/2022 głosowanie
XXXVI/431/2022 24 stycznia 2022 r. ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze na Radę Gminy Jabłonna XXXVI/431/2022 głosowanie
oświadczenie Nr 1/2022 28 lutego 2022 r. ataku Rosji na Ukrainę  oświadczenie Nr 1/2022 przyjęte przez aklamację
XXXVII/432/2022 28 lutego 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XXXVII/432/2022 głosowanie
XXXVII/433/2022 28 lutego 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna XXXVII/433/2022 głosowanie
XXXVII/434/2022 28 lutego 2022 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku XXXVII/434/2022 głosowanie
XXXVII/435/2022 28 lutego 2022 r. zmiany Uchwały nr XXVII/326/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu XXXVII/435/2022 głosowanie
XXXVII/436/2022 28 lutego 2022 r. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy części wsi Jabłonna XXXVII/436/2022 głosowanie
XXXVII/437/2022 28 lutego 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 26/3 położonej we wsi Rajszew XXXVII/437/2022 głosowanie
XXXVII/438/2022 28 lutego 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 645/18 położonej we wsi Jabłonna XXXVII/438/2022 głosowanie
XXXVIII/439/2022 28 marca 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041  XXXVIII/439/2022 głosowanie
XXXVIII/440/2022 28 marca 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna  XXXVIII/440/2022 głosowanie
XXXVIII/441/2022 28 marca 2022 r. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 -2025  XXXVIII/441/2022 głosowanie
XXXVIII/442/2022 28 marca 2022 r. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Jabłonna  XXXVIII/442/2022 głosowanie
XXXVIII/443/2022 28 marca 2022 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2022 roku  XXXVIII/443/2022 głosowanie
XXXVIII/444/2022 28 marca 2022 r. nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 1449/337, 1449/339 i 1449/341 położonych we wsi Jabłonna  XXXVIII/444/2022 głosowanie
XXXVIII/445/2022 28 marca 2022 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Skierdy, gminie Jabłonna  XXXVIII/445/2022 głosowanie
XXXVIII/446/2022 28 marca 2022 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna  XXXVIII/446/2022 głosowanie
XXXVIII/447/2022 28 marca 2022 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska  XXXVIII/447/2022 głosowanie
XXXIX/448/2022 11 kwietnia 2022 r. udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jabłonna XXXIX/448/2022 głosowanie
XL/450/2022 25 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna XL/450/2022 głosowanie
XL/451/2022 25 kwietnia 2022 r. określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie gminy Jabłonna XL/451/2022 głosowanie
XL/452/2022 25 kwietnia 2022 r. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 XL/452/2022 głosowanie
XL/453/2022 25 kwietnia 2022 r. zamiany nieruchomości położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska XL/453/2022 głosowanie
XL/454/2022 25 kwietnia 2022 r. zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 1047/5 położonej we wsi Chotomów XL/454/2022 głosowanie
XL/455/2022 25 kwietnia 2022 r. nabycia udziału w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301/11 położonej we wsi Chotomów XL/455/2022 głosowanie
XL/456/2022 25 kwietnia 2022 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym zabudowanych działek nr 1486/16, nr 1486/20 oraz niezabudowanej działki nr 1486/22, położonych przy ul. Szarych Szeregów we wsi i gminie Jabłonna XL/456/2022 głosowanie
XL/457/2022 25 kwietnia 2022 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 990/13 położona we wsi Chotomów XL/457/2022 głosowanie
XLI/459/2022 30 maja 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna XLI/459/2022 głosowanie
XLI/460/2022 30 maja 2022 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jabłonna Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna XLI/460/2022 głosowanie
XLI/461/2022 30 maja 2022 r. zawarcia porozumienia o współpracy XLI/461/2022 głosowanie
XLI/462/2022 30 maja 2022 r. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jabłonna na lata 2022-2026 XLI/462/2022 głosowanie
XLI/463/2022 30 maja 2022 r. zmiany Uchwały Nr XXXIII/225/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania XLI/463/2022 głosowanie
XLI/464/2022 30 maja 2022 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna XLI/464/2022 głosowanie
XLI/465/2022 30 maja 2022 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XLI/465/2022 głosowanie
XLI/466/2022 30 maja 2022 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 944/8, nr 944/10 i nr 944/12 położonych we wsi Chotomów XLI/466/2022 głosowanie
XLI/467/2022 30 maja 2022 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 302/17, 303/23, 303/25, 303/26 położonych we wsi Jabłonna XLI/467/2022 głosowanie
XLI/468/2022 30 maja 2022 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XLI/468/2022 głosowanie
XLI/469/2022 30 maja 2022 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę na Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jabłonnie XLI/469/2022 głosowanie