Wydział Budżetu, Finansów i Podatków

Wydział Budżetu i Finansów podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.

 Do zadań Wydziału należy przygotowywanie budżetu Gminy, bieżąca jego realizacja w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy, ewidencja operacji gospodarczych, a w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją budżetu;
 2. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy, wieloletniej prognozy finansowej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń dotyczących realizacji budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 4. opracowywanie projektów planów finansowych Urzędu i jednostek podległych oraz jego zmian na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków;
 5. przyjmowanie rozliczeń, sprawozdań budżetowych, finansowych od jednostek podległych oraz kontrola poprawności ich sporządzenia pod względem formalno-rachunkowym;
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych Urzędu;
 7. sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych dotyczących wykonania budżetu Gminy;
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy oraz Urzędu oraz sprawozdań budżetu Gminy;
 9. księgowanie syntetyczne i analityczne dochodów i wydatków Gminy;
 10. uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald, sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 11. wystawianie not księgowych w zakresie działań Wydziału;
 12. księgowanie i obsługa otrzymanych pożyczek, obligacji oraz kredytów bankowych i udzielonych pożyczek;
 13. bieżąca obsługa rachunków bankowych jednostki;
 14. prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne na podstawie zawartych umów i obowiązujących rozporządzeń oraz ustaw, a także ich rozliczanie pod względem finansowym;
 15. kontrola realizacji zadań i przestrzegania dyscypliny budżetowej w jednostkach podległych i dotowanych z budżetu Gminy;
 16. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 17. przekazywanie środków jednostkom podległym;
 18. regulowanie zobowiązań Gminy oraz egzekwowanie należności przysługujących Gminie;
 19. księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych na podstawie umów i zleceń otrzymanych z wydziałów merytorycznych;
 20. wystawianie faktur z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy oraz księgowanie należnego podatku VAT;
 21. prowadzenie rejestru gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, ich przechowywanie i dokonywanie zwrotu po upływie okresu ważności, a także prowadzenie ewidencji wadium i depozytów;
 22. rozliczanie dotacji celowych otrzymywanych i przekazywanych;
 23. prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania: czeki gotówkowe i kwitariusze przychodowe;
 24. prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu oraz rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie jednostkowych oraz zbiorczych sprawozdań ze środków trwałych;
 25. księgowanie dochodów i wydatków ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) na wyodrębnionych kontach i księgach;
 26. rozliczanie delegacji, naliczanie ryczałtów komunikacyjnych i umów z kontrahentami;
 27. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wraz z pochodnymi oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych;
 28. zgłaszania pracowników do ubezpieczeń, uaktualnianie danych oraz wyrejestrowywanie z ZUS;
 29. przekazywanie składek od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 30. dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 31. naliczanie diet członkom Rady i Sołtysom;
 32. naliczanie ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniu pożarniczym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy zgodnie z wystawionym wnioskiem;
 33. ewidencjonowanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 34. prowadzenie spraw z zakresu naliczania i rozliczania środków z Funduszu sołeckiego;
 35. podejmowanie działań w zakresie windykacji należności wymagalnych z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez gminę na postawie odrębnych ustaw;
 36. podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez gminę na postawie odrębnych ustaw tj. zastawy, hipoteki;
 37. podejmowanie działań w zakresie windykacji należności wymagalnych z tytułu umów cywilnoprawnych;
 38. przygotowanie dokumentów dla radców prawnych w celu wystąpienia do sądu o zapłatę w postępowaniu upominawczym i uproszczonym;
 39. występowanie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i w sprawach o wyjawienie majątku dłużników;
 40. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz innymi instytucjami;
 41. prowadzenie innych spraw z zakresu windykacji, wynikających z przepisów szczególnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Budżetu i Finansów

KIEROWNIK REFERATU: Czesława Zając
tel. 22 76 77 305
pokój nr 

Do zadań Referatu należy pobieranie i gromadzenie dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatków o opłat lokalnych, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
 2. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatu Legionowskiego oraz z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odnośnie budynków nowo oddanych do użytkowania;
 3. prowadzenie ewidencji pojazdów zarejestrowanych bądź wyrejestrowanych, a podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, w oparciu o informacje z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego;
 4. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków od osób fizycznych, w tym wystawianie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
 5. dokonywanie weryfikacji deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz wykazów nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w oparciu o zapisy z ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji pojazdów;
 6. prowadzenie ewidencji podatków i opłat oraz bieżące prowadzenie kont podatników;
 7. prowadzenie postępowań związanych ze stosowaniem ulg i zwolnień w podatkach oraz związanych z odwołaniami od decyzji wymiarowych;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub umarzania zaległości w podatkach;
 9. prowadzenie postępowań w zakresie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub umarzania zaległości w podatkach stanowiących dochody gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe;
 10. wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych i o posiadanych nieruchomościach, prowadzenie ich rejestru;
 11. wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych i prowadzenie ewidencji;
 12. weryfikacja należności z tytułu dochodów z mienia Gminy, w tym dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy, dochodów ze sprzedaży majątku;
 13. prowadzenie czynności egzekucyjnych w razie nieregulowania w terminie należności stanowiących dochody budżetu gminy w zakresie podatków i opłat stanowiących dochodów gminy;
 14. występowanie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i w sprawach o wyjawienie majątku dłużników;
 15. sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych;
 16. prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem zasad pomocy publicznej w zakresie działania Referatu;
 17. rozliczanie sołtysów z inkasa podatków oraz naliczanie prowizji;
 18. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Starostwem Powiatu Legionowskiego, Urzędem Skarbowym i Sądem.