2023 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XVLIII/531/2023 30 stycznia 2023 r. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Statutowej Rady Gminy Jabłonna  XLVIII/531/2023 głosowanie
XLVIII/532/2023 30 stycznia 2023 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy Jabłonna tj: Komisji Bezpieczeństwa i Statutowej  XLVIII/532/2023 głosowanie
XLVIII/533/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna  XLVIII/533/2023 głosowanie
XLVIII/534/2023 30 stycznia 2023 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XLVIII/534/2023 głosowanie
XLVIII/535/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  XLVIII/535/2023 głosowanie
XLVIII/536/2023 30 stycznia 2023 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna  XLVIII/536/2023 głosowanie
XLVIII/537/2023 30 stycznia 2023 r. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  XLVIII/537/2023 głosowanie
XLVIII/538/2023 30 stycznia 2023 r. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  XLVIII/538/2023 głosowanie
XLVIII/539/2023 30 stycznia 2023 r. zmiany Uchwały Nr XLVI/519/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  XLVIII/539/2023 głosowanie
XLVIII/540/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 356/6 położonej we wsi Wólka Górska  XLVIII/540/2023 głosowanie
XLVIII/541/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności działki nr 221/1 oraz części działki nr 221/2 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/541/2023 głosowanie
XLVIII/542/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 2040 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/542/2023 głosowanie
XLVIII/543/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 18 położonej we wsi Trzciany  XLVIII/543/2023 głosowanie
XLVIII/544/2023 30 stycznia 2023 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działki ew. nr 700/11 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/544/2023 głosowanie
XLVIII/545/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 716/13 położonej we wsi Jabłonna  XLVIII/545/2023 głosowanie
XLVIII/546/2023 30 stycznia 2023 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 990/13 i 992/20 położone we wsi Chotomów  XLVIII/546/2023 głosowanie
XLVIII/547/2023 30 stycznia 2023 r. stwierdzenia bezzasadności skargi  XLVIII/547/2023 głosowanie
XLVIII/548/2023 30 stycznia 2023 r. odwołania pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania Urzędu Gminy Jabłonna w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawie Pragi Północ (sygn. akt VI P 234/17)  XLVIII/548/2023 głosowanie
XLVIII/549/2023 30 stycznia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Jabłonna w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawie Pragi Północ (sygn. akt VI P 251/21)  XLVIII/549/2023 głosowanie
XLVIII/550/2023 30 stycznia 2023 r. uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Statutowej  XLVIII/550/2023 głosowanie