2023 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XVLIII/531/2023 30 stycznia 2023 r. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Statutowej Rady Gminy Jabłonna  XLVIII/531/2023 głosowanie
XLVIII/532/2023 30 stycznia 2023 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy Jabłonna tj: Komisji Bezpieczeństwa i Statutowej  XLVIII/532/2023 głosowanie
XLVIII/533/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna  XLVIII/533/2023 głosowanie
XLVIII/534/2023 30 stycznia 2023 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XLVIII/534/2023 głosowanie
XLVIII/535/2023 30 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  XLVIII/535/2023 głosowanie
XLVIII/536/2023 30 stycznia 2023 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna  XLVIII/536/2023 głosowanie
XLVIII/537/2023 30 stycznia 2023 r. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  XLVIII/537/2023 głosowanie
XLVIII/538/2023 30 stycznia 2023 r. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  XLVIII/538/2023 głosowanie
XLVIII/539/2023 30 stycznia 2023 r. zmiany Uchwały Nr XLVI/519/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  XLVIII/539/2023 głosowanie
XLVIII/540/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 356/6 położonej we wsi Wólka Górska  XLVIII/540/2023 głosowanie
XLVIII/541/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności działki nr 221/1 oraz części działki nr 221/2 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/541/2023 głosowanie
XLVIII/542/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 2040 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/542/2023 głosowanie
XLVIII/543/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 18 położonej we wsi Trzciany  XLVIII/543/2023 głosowanie
XLVIII/544/2023 30 stycznia 2023 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działki ew. nr 700/11 położonej we wsi Chotomów  XLVIII/544/2023 głosowanie
XLVIII/545/2023 30 stycznia 2023 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 716/13 położonej we wsi Jabłonna  XLVIII/545/2023 głosowanie
XLVIII/546/2023 30 stycznia 2023 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 990/13 i 992/20 położone we wsi Chotomów  XLVIII/546/2023 głosowanie
XLVIII/547/2023 30 stycznia 2023 r. stwierdzenia bezzasadności skargi  XLVIII/547/2023 głosowanie
XLVIII/548/2023 30 stycznia 2023 r. odwołania pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania Urzędu Gminy Jabłonna w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawie Pragi Północ (sygn. akt VI P 234/17)  XLVIII/548/2023 głosowanie
XLVIII/549/2023 30 stycznia 2023 r. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Jabłonna w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawie Pragi Północ (sygn. akt VI P 251/21)  XLVIII/549/2023 głosowanie
XLVIII/550/2023 30 stycznia 2023 r. uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Statutowej  XLVIII/550/2023 głosowanie
XLIX/551/2023 27 lutego 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 XLIX/551/2023 głosowanie
XLIX/552/2023 27 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok XLIX/552/2023 głosowanie
XLIX/553/2023 27 lutego 2023 r. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Modlińskiej 105 A XLIX/553/2023 głosowanie
XLIX/554/2023 27 lutego 2023 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy JABŁONNA uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach XLIX/554/2023 głosowanie
Deklaracja
Nr 1/2023
27 marca 2023 r. projektu "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)"  Deklaracja
Nr 1/2023
głosowanie
L/555/2023 27 marca 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na Iata 2023-2041  L/555/2023 głosowanie
L/556/2023 27 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  L/556/2023 głosowanie
L/557/2023 27 marca 2023 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2023 roku  L/557/2023 głosowanie
L/558/2023 27 marca 2023 r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna L/558/2023 głosowanie
L/559/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych o nr 9/5, 18/2, 35/15 i 37/18 położonych we wsi Rajszew oraz działki ewidencyjnej nr 203/1 położonej we wsi Skierdy L/559/2023 głosowanie
L/560/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej o nr 189/20 położonej we wsi Chotomów  L/560/2023 głosowanie
L/561/2023 27 marca 2023 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działki ew. nr 195/4 położonej we wsi Chotomów  L/561/2023 głosowanie
L/562/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 954/1 położonej we wsi Chotomów  L/562/2023 głosowanie
L/563/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 142/12 położonej we wsi Boża Wola  L/563/2023 głosowanie
L/564/2023 27 marca 2023 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działek ewidencyjnych nr 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 położonych we wsi Boża Wola  L/564/2023 głosowanie
L/565/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych o nr 952/12, 953/12, 954/12, 952/20, 953/20 i 954/20 położonych we wsi Chotomów  L/565/2023 głosowanie
L/566/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 2299 i 2300 położonych we wsi Chotomów  L/566/2023 głosowanie
L/567/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 764/1 położonej we wsi Chotomów  L/567/2023 głosowanie
L/568/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 767/19 położonej we wsi Chotomów  L/568/2023 głosowanie
L/569/2023 27 marca 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 768/5 i 768/6 położonych we wsi Chotomów  L/569/2023 głosowanie
LI/571/2023 24 kwietnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok LI/571/2023 głosowanie
LI/572/2023 24 kwietnia 2023 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu LI/572/2023 głosowanie
LI/573/2023 24 kwietnia 2023 r. nadania nazwy „Szlak Św. Andrzeja Boboli” drodze rowerowej położonej w gminie Jabłonna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630 - ul. Modlińskiej, we wsi Jabłonna, od granicy z ul. Ks. Józefa Abramowicza, obręb Jabłonna do granicy z ul. Lipową, obręb Skierdy LI/573/2023 głosowanie
LI/574/2023 24 kwietnia 2023 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna LI/574/2023 głosowanie
LI/575/2023 24 kwietnia 2023 r. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Modlińskiej 105 A LI/575/2023 głosowanie
LI/576/2023 24 kwietnia 2023 r. „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” LI/576/2023 głosowanie
LI/577/2023 24 kwietnia 2023 r. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe LI/577/2023 głosowanie
LI/578/2023 24 kwietnia 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 815/37 położonej we wsi Chotomów LI/578/2023 głosowanie
LI/579/2023 24 kwietnia 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 952/1 i 953/1 położonych we wsi Chotomów LI/579/2023 głosowanie
LI/580/2023 24 kwietnia 2023 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 226/28 położonej we wsi Chotomów LI/580/2023 głosowanie
LI/581/2023 24 kwietnia 2023 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działki ew. nr 276/2 położonej we wsi Chotomów LI/581/2023 głosowanie