Sprawozdania budżetowe 2020

Symbol Nazwa I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) Rb-27S Rb-27S Rb-27S Rb-27S
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) Rb-28S Rb-28S Rb-28S Rb-28S
Rb-34S     Rb-34S    
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N Rb-N Rb-N Rb-N
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z Rb-Z Rb-Z Rb-Z
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych       Rb-PDP