Komisja Rewizyjna

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Tomasz Wodzyński - przewodniczący komisji - wygaśnięcie mandatu
 2. Witold Urbański - wiceprzewodniczący komisji
 3. Bogumiła Majewska - przewodnicząca komisji z dniem 13.09.2021r.
 4. Tomasz Rybałko
 5. Radomir Czauderna
 6. Rafał Wodzyński

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w serwisie esesja.pl.

Zadania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie Statutu Gminy Jabłonna rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna m.in.:

 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 • wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez radę gminy
 • zakres i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie projektów uchwał,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.