2022 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naborów na stanowiska: inspektora ds. gospodarki komunalnej i podinspektora ds. gospodarki komunalnej 1/2022
2/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 2/2022
3/2022 4 stycznia 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 3/2022
4/2022 11 stycznia 2022 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2022r. 4/2022
5/2022 11 stycznia 2022 r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Jabłonna 5/2022
6/2022 12 stycznia 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 6/2022
7/2022 12 stycznia 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 7/2022
8/2022 13 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 8/2022
9/2022 14 stycznia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2022 9/2022
10/2022 14 stycznia 2022 r. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 10/2022
11/2022 14 stycznia 2022 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jabłonna 11/2022
12/2022 19 stycznia 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 12/2022
13/2022 20 stycznia 2022 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Jabłonna w sprawie zmiany urzędowej nazwy części wsi Jabłonna 13/2022
14/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 14/2022
15/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 15/2022
16/2022 27 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 16/2022
17/2022 28 stycznia 2022 r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2021 r. 17/2022
18/2022 28 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i obronności 18/2022
19/2022 1 lutego 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 19/2022
20/2022 7 lutego 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 20/2022