2022 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naborów na stanowiska: inspektora ds. gospodarki komunalnej i podinspektora ds. gospodarki komunalnej 1/2022
2/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 2/2022
3/2022 4 stycznia 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 3/2022
4/2022 11 stycznia 2022 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2022r. 4/2022
5/2022 11 stycznia 2022 r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Jabłonna 5/2022
6/2022 12 stycznia 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 6/2022
7/2022 12 stycznia 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 7/2022
8/2022 13 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 8/2022
9/2022 14 stycznia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2022 9/2022
10/2022 14 stycznia 2022 r. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 10/2022
11/2022 14 stycznia 2022 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jabłonna 11/2022
12/2022 19 stycznia 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 12/2022
13/2022 20 stycznia 2022 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Jabłonna w sprawie zmiany urzędowej nazwy części wsi Jabłonna 13/2022
14/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 14/2022
15/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 15/2022
16/2022 27 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 16/2022
17/2022 28 stycznia 2022 r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2021 r. 17/2022
18/2022 28 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i obronności 18/2022
19/2022 1 lutego 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 19/2022
20/2022 7 lutego 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 20/2022
21/2022 8 lutego 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 21/2022
22/2022 10 lutego 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 22/2022
23/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowa, Parkowa i Modlińska w Jabłonnie 23/2022
24/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach 24/2022
25/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulic Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie 25/2022
26/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej, Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie 26/2022
27/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska 27/2022
28/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej w Jabłonnie 28/2022
29/2022 11 lutego 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 29/2022
30/2022 14 lutego 2022 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 30/2022
31/2022 18 lutego 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2022 roku 31/2022
32/2022 28 lutego 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie  32/2022
33/2022 4 marca 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 33/2022
34/2022 11 marca 2022 r. zmiany Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie uczniów przedszkoli i szkół na terenie Gminy Jabłonna 34/2022
35/2022 15 marca 2022 r. przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki ew. o nr 934/11, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Chotomów oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 35/2022
36/2022 17 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 36/2022
37/2022 18 marca 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2022 roku 37/2022
38/2022 22 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 38/2022
39/2022 25 marca 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 39/2022
40/2022 29 marca 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 40/2022
42/2022 31 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 42/2022
43/2022 31 marca 2022 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2021 rok 43/2022
44/2022 31 marca 2022 r. zmiany Zarządzenia nr 154/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna oraz innych świadczeń pieniężnych 44/2022
46/2022 1 kwietnia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 46/2022
47/2022 12 kwietnia 2022 r. ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 47/2022
48/2022 12 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 48/2022
49/2022 12 kwietnia 2022 r. zmiany składu Komisji Socjalnej 49/2022
50/2022 15 kwietnia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXX Sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2022 roku 50/2022
51/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 51/2022
52/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 52/2022
53/2022 19 kwietnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 53/2022
54/2022 19 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 54/2022
55/2022 26 kwietnia 2022 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 55/2022
56/2022 26 kwietnia 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok 56/2022
57/2022 26 kwietnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 57/2022
58/2022 26 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 58/2022
59/2022 27 kwietnia 2022 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 59/2022
60/2022 27 kwietnia 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 60/2022
61/2022 29 kwietnia 2022 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2021 61/2022
62/2022 29 kwietnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 62/2022
63/2022 2 maja 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 63/2022
64/2022 10 maja 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 64/2022
65/2022 10 maja 2022 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 65/2022