Dokumenty strategiczne

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Program Rewitalizacji Jabłonna na lata 2017-2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna w ramach projektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ”Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna w ramachprojektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013 ”Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jabłonna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 dla Gminy Jabłonna

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025

Program współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i wolontariacie na lata 2023 - 2024

Gminna Ewidencja Zabytków