2018 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nr zarządzenia Data w sprawie Treść
1/2018 3 stycznia 2018 r. powołania w Gminie Jabłonna Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 1/2018
2/2018 3 stycznia 2018 r. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy 2018 2/2018
3/2018 8 stycznia 2018 r. powołania składu komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2018 3/2018
 4/2018 8 stycznia 2018 r. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Jabłonna ustawami na 2018 rok 4/2018
 5/2018 8 stycznia 2018 r. ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 5/2018
 6/2018 15 stycznia 2018 r. wyprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminnym Jabłonna 6/2018
 7/2018 15 stycznia 2018 r. określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Jabłonna 7/2018
 8/2018 15 stycznia 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów 8/2018
 9/2018 15 stycznia 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót wzmacniających lub zabezpieczających konstrukcję budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27  9/2018
 10/2018 16 stycznia 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna i Chotomów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 10/2018
 11/2018  16 stycznia 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2018 11/2018
 12/2018  16 stycznia 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonania termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna 12/2018
13/2018
22 stycznia 2018 r. utworzenia Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny na terenie Gminy Jabłonna 13/2018
 14/2018 29 stycznia 2018 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 14/2018
 15/2018 29 stycznia 2018 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 15/2018
 16/2018 30 stycznia 2018 r. zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 16/2018
17/2018
30 stycznia 2018 r. określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im.Orła Białego w Chotomowie 17/2018
 18/2018 1 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami 18/2018
19/2018
1 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej 19/2018
 20/2018 2 lutego 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019"   

20/2018

załącznik

21/2018 2 lutego 2018 r. określenie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jabłonna 21/2018
 22/2018 8 lutego 2018 r. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna 22/2018
 23/2018 9 lutego 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 23/2018
 24/2018 9 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. finansowych w Jednostce Realizującej Projekt 24/2018
 25/2018 15 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 25/2018
 26/2018 19 lutego 2018 r. wyliczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Jabłonna 26/2018
 27/2018 19 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 27/2018
 28/2018 19 lutego 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie L sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 lutego 2018 roku 28/2018
29/2018
20 lutego 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie L sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 lutego 2018 roku 29/2018
30/2018 22 lutego 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew - Część 1A" 30/2018
31/2018 23 lutego 2018 r. ustalenia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla oddziałów dzieci sześcioletnich Przedszkola Gminnego w Chotomowie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Orła Białego w Chotomowie 31/2018
32/2018 26 lutego 2018 r. powołania komisji konkursowej celem wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019"  32/2018
 33/2018 1 marca 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 33/2018
 34/2018 1 marca 2018 r. powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa oraz przebudowa dróg w Gminie Jabłonna" 34/2018
 35/2018 2 marca 2018 r. ustalenia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla części oddziałów Przedszkola Gminnego w Chotomowie w budynkach Niepublicznego Przedszkola "Przy lesie" w Warszawie i Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom" w Jabłonnie 35/2018
36/2018 2 marca 2018 r. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019"  36/2018
 37/2018 2 marca 2018 r. zmiany składu Komisji Socjalnej 37/2018
38/2018 5 marca 2018 r. zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania w Gminie Jabłonna Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 38/2018
39/2018 6 marca 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds.organizacyjnych i informacji publicznej 39/2018
40/2018 7 marca 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 40/2018
42/2018 16 marca 2018 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 42/2018
43/2018 16 marca 2018 r. zmiany Zarządzenia nr 24/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. kierunków rozwoju komunikacji na terenie gminy Jabłonna 43/2018
44/2018 16 marca 2018 r. zmiany składu Komisji Socjalnej 44/2018
45/2018 19 marca 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LI sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 marca 2018 roku 45/2018
 46/2018 20 marca 2018 r. powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Komisji dla przeprowadzenia Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną przy ulicy Żeligowskiego 27 w Chotomowie 46/2018
 47/2018 23 marca 2018 r. wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Jabłonna służbowych tabletów 47/2018
48/2018 27 marca 2018 r. zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 48/2018
50/2018 28 marca 2018 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt p.n."Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" w
Urzędzie Gminy Jabłonna wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5012017 Wójta Gmin Jabłonna z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020
50/2018
51/2018 29 marca 2018 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2017 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie 51/2018
52/2018 6 kwietnia 2018 r. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przekazywanej do zniszczenia znajdującej się w Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Jabłonnie 52/2018
53/2018 6 kwietnia 2018 r. zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 53/2018
54/2018 6 kwietnia 2018 r. zmiana Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzonego Zarządzeniem nr 87/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2017 r. 54/2018
55/2018
9 kwietnia 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 55/2018
 57/2018 16 kwietnia 2018 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w spawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna 57/2018
58/2018 16 kwietnia 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LII sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 marca 2018 roku 58/2018
 59/2018 16 kwietnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 59/2018
60/2018
18 kwietnia 2018 r. powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" 60/2018
61/2018
18 kwietnia 2018 r. powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach projektu pn.: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowiska form
transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)"
61/2018
 62/2018 25 kwietnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 62/2018
63/2018 27 kwietnia 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 63/2018
64/2018 30 kwietnia 2018 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna na rok 2017 64/2018
69/2018 15 maja 2018 r. powołania doraźnej Komisji Przetargowej 69/2018
70/2018 16 maja 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej 70/2018
71/2018 25 maja 2018 r. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna 71/2018
 72/2018 21 maja 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LIII sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 30 maja 2018 roku 72/2018
73/2018
22 maja 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 73/2018
74/2018 25 maja 2018 r. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jabłonna 74/2018
75/2018
25 maja 2018 r. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Urzędzie Gminy Jabłonna 75/2018
 76/2018 25 maja 2018 r. wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Jabłonna 76/2018
 77/2018 28 maja 2018 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego. 77/2018
 78/2018 28 maja 2018 r. powołania członków Kapituły Medalu "Zasłużony dla Gminy Jabłonna" 78/2018
79/2018
4 czerwca 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 79/2018
 80/2018 7 czerwca 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 80/2018
 81/2018 7 czerwca 2018 r.  zmiany składu Komisji Socjalnej 81/2018
 82/2018 11 czerwca 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 82/2018
83/2018
 11 czerwca 2018 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds.zamówień publicznych 83/2018
 84/2018 11 czerwca 2018 r.  zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 84/2018
 85/2018  11 czerwca 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 85/2018
 86/2018  11 czerwca 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 86/2018
 87/2018  13 czerwca 2018 r. ustalenia miejsca realizacji dyżuru wakacyjnego pełnionego przez wychowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie od 2 do 20 lipca 2018 roku 87/2018
 88/2018 18 czerwca 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 88/2018
 89/2018  18 czerwca 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 89/2018
 90/2018  18 czerwca 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LVI sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 26 czerwca 2018 roku 90/2018
 91/2018 21 czerwca 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018  91/2018
 94/2018 25 czerwca 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 94/2018
 95/2018 29 czerwca 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 95/2018
 96/2018 9 lipca 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 96/2018
97/2018
9 lipca 2018 r.  powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 97/2018
98/2018 10 lipca 2018 r. powołanie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 98/2018
99/2018 16 lipca 2018 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 99/2018
100/2018
20 lipca 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 100/2018
101/2018 25 lipca 2018 r. utworzenie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) (PK HNS) 101/2018
102/2018 1 sierpnia 2018 r. skrócenie czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna 102/2018
103/2018
8 sierpnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018  103/2018
104/2018  8 sierpnia 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 104/2018
105/2018
10 sierpnia 2018 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie LIX sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 sierpnia 2018 roku 105/2018
106/2018
20 sierpnia 2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz edukacji
106/2018
107/2018
27 sierpnia 2018 r. wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości 107/2018
108/2018
 27 sierpnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018  108/2018
109/2018 30 sierpnia 2018 r. powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 109/2018
111/2018 31 sierpnia 2018 r. ustalenie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla uczniów Przedszkola Gminnego w Chotomowie od dnia 1 września 2018 roku 111/2018
112/2018 30 sierpnia 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018  112/2018
113/2018
3 września 2018 r. powołanie doraźnej Komisji Przetargowej 113/2018
114/2018  3 września 2018 r. regulaminu wydawania spersonalizowanej Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna uprawniającej do nabywania biletów długookresowych transportu zbiorowego (Biletu metropolitalnego) 114/2018
115/2018 7 września 2018 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018  115/2018
116/2018 7 września 2018 r.  ustalanie wysokości opłat za wyżywienie uczniów, niektórych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Jabłonna 116/2018
117/2018 7 września 2018 r.  wprowadzenie Regulaminu imprez Gminy Jabłonna  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-03-31
Data publikacji:2021-03-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2013