2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
 1/2021 8 stycznia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. marketingu i komunikacji społecznej 1/2021
2/2021
11 stycznia 2021 r. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 2/2021
3/2021
12 stycznia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 3/2021
 4/2021 15 stycznia 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXV Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 stycznia 2021 roku 4/2021
5/2021
15 stycznia 2021 r. poddania pod konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wydzielenia z sołectwa Jabłonna i utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie Jabłonna Las 5/2021
 6/2021 15 stycznia 2021 r.  przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2020 r. 6/2021
7/2021
22 stycznia 2021 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna. 7/2021
8/2021 22 stycznia 2021 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 8/2021
9/2021 22 stycznia 2021 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 9/2021
10/2021 25 stycznia 2021 r. powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 10/2021
11/2021 25 stycznia 2021 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 11/2021
12/2021 28 stycznia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 12/2021
13/2021 3 lutego 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 13/2021
14/2021 3 lutego 2021 r. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna 14/2021
15/2021 10 lutego 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 15/2021
16/2021 12 lutego 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 lutego 2021 roku. 16/2021
17/2021 17 lutego 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej 17/2021
18/2021
22 lutego 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. marketingu i komunikacji społecznej 18/2021
19/2021
8 marca 2021 r. zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna w dniu 9 marca 2021 r. 19/2021
20/2021 18 marca 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 29 marca 2021 roku 20/2021
21/2021 18 marca 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 21/2021
 22/2021 18 marca 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych stosowanych w Urzędzie Gminy Jabłonna 22/2021
23/2021
26 marca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki komunalnej 23/2021
 24/2021 26 marca 2021 r.  zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna 24/2021
 25/2021 26 marca 2021 r. powołania komisji ds. brakowania blankietów – druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędy Stanu Cywilnego w Jabłonnie 25/2021
26/2021
 31 marca 2021 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2020 rok 26/2021
28/2021
6 kwietnia 2021 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 28/2021
29/2021 7 kwietnia 2021 r. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna za święta przypadające w dniach 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela 29/2021
30/2021 7 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami 30/2021
31/2021 14 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami 31/2021
 32/2021 16 kwietnia 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 26 kwietnia 2021 r. 32/2021
 33/2021 16 kwietnia 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko archiwisty 33/2021
 34/2021  16 kwietnia 2021 r.  powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Rady Gminy 34/2021
 35/2021 16 kwietnia 2021 r.   powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny 35/2021
 36/2021 16 kwietnia 2021 r.    powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor/główny specjalista ds.gospodarki komunalnej 36/2021
 37/2021 27 kwietnia 2021 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnianiom i patologiom społecznym 37/2021
 38/2021 28 kwietnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 38/2021
39/2021 29 kwietnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 39/2021
40/2021 29 kwietnia 2021 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2020 40/2021
41/2021 5 maja 2021 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 41/2021
 42/2021  7 maja 2021 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 42/2021
43/2021 12 maja 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pani Wiolettcie Tracz pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orla Białego w Chotomowie 43/2021
44/2021 14 maja 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 24 maja 2021 roku. 44/2021
45/2021 17 maja 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 155/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 grudnia 2019 roku określającego zasady zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Jabłonna 45/2021
46/2021 18 maja 2021 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 46/2021
47/2021 20 maja 2021 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 47/2021
48/2021 21 maja 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 48/2021
49/2021 25 maja 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 49/2021
50/2021 31 maja 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-organizacyjnej 50/2021
51/2021 14 czerwca 2021 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 51/2021
52/2021 16 czerwca 2021 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 52/2021
53/2021 16 czerwca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naborów na stanowiska podinspektor ds. gospodarki komunalnej 53/2021
54/2021 17 czerwca 2021 r. określenia zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Jabłonna 54/2021
55/2021 18 czerwca 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 55/2021
56/2021 18 czerwca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko archiwisty 56/2021
57/2021 18 czerwca 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 czerwca 2021 roku 57/2021
58/2021 28 czerwca 2021 r. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 58/2021
59/2021 30 czerwca 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 59/2021
60/2021 1 lipca 2021 r. ogłoszenia żałoby na terenie gminy Jabłonna 60/2021
61/2021 1 lipca 2021 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 61/2021
62/2021 1 lipca 2021 r. wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania kart uprawniających do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 62/2021
63/2021 5 lipca 2021 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej 63/2021
64/2021 5 lipca 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 64/2021
66/2021 16 lipca 2021 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 66/2021
67/2021 19 lipca 2021 r. odwołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych 67/2021
68/2021 19 lipca 2021 r. powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Jabłonna 68/2021
69/2021 19 lipca 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 69/2021
70/2021 19 lipca 2021 r. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 70/2021
71 19 lipca 2021 r. wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Jabłonna 71
 73/2021  30 lipca 2021 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  73/2021
74/2021 5 sierpnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/głównego specjalisty w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 74/2021
75/2021 5 sierpnia 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds.informatyki 75/2021
76/2021 10 sierpnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 76/2021
77/2021 17 sierpnia 2021 r. powierzenia pani Jolancie Braun stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 77/2021
78/2021 17 sierpnia 2021 r. powierzenia pani Wiolettcie Tracz stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 78/2021
79/2021 27 sierpnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 79/2021
80/2021 31 sierpnia 2021 r. zmiany Zarządzenia nr 154/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna oraz innych świadczeń pieniężnych. 80/2021
81/2021 1 września 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 81/2021
82/2021 1 września 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 82/2021
83/2021 16 września 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 83/2021
84/2021 17 września 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 września 2021 roku 84/2021
85/2021 21 września 2021 r. powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I" 85/2021
86/2021 28 września 2021 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Chotomowie 86/2021
87/2021 30 września 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 87/2021
88/2021  30 września 2021 r.  powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna 88/2021
89/2021 15 października 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 października 2021 roku 89/2021
90/2021 25 października 2021 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds.gospodarki komunalnej 90/2021
91/2021 26 października 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 91/2021
92/2021 29 października 2021 r. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jabłonna 92/2021
93/2021 29 października 2021 r. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Jabłonna 93/2021
94/2021 29 października 2021 r. wprowadzenia regulaminu korzystania z pojazdów służbowych w Urzędzie Gminy Jabłonna 94/2021
95/2021 2 listopada 2021 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 95/2021
96/2021 15 listopada 2021 r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 96/2021
97/2021 15 listopada 2021 r. projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 97/2021
98/2021 15 listopada 2021 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej 98/2021
99/2021 18 listopada 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 99/2021
100/2021 19 listopada 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 29 listopada 2021 roku 100/2021
101/2021 19 listopada 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 101/2021
102/2021 29 listopada 2021 r. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 102/2021
103/2021 29 listopada 2021 r. zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jabłonna 103/2021
104/2021 6 grudnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 104/2021
105/2021 8 grudnia 2021 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 105/2021
106/2021 10 grudnia 2021 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 20 grudnia 2021 roku 106/2021
106/2021 10 grudnia 2021 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 106/2021
107/2021 14 grudnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 107/2021
108/2021 14 grudnia 2021 r. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego 108/2021
110/2021 15 grudnia 2021 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 110/2021
111/2021 15 grudnia 2021 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 111/2021
112/2021 21 grudnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 112/2021
113/2021 22 grudnia 2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego 113/2021
114/2021 29 grudnia 2021 r. zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w 2022 roku 114/2021
115/2021 30 grudnia 2021 r. wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 115/2021
116/2021 30 grudnia 2021 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok 116/2021
117/2021 30 grudnia 2021 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 117/2021
119/2021 31 grudnia 2021 r. przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Jabłonnie 119/2021
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:18216

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-02-15 13:51:59Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 119/20212021
2022-01-10 08:39:51Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 112/2021, 116/20212021
2022-01-10 08:10:35Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 114/2021, 115/2021 i 117/20212021
2021-12-23 13:19:07Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 102/2021, 113/20212021
2021-12-20 12:46:34Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia 103/2021-111/20212021
2021-11-29 11:36:29Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 99/20212021
2021-11-29 10:54:22Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 101/20212021
2021-11-19 10:40:20Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 100/20212021
2021-11-15 17:56:42Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 96/2021 - 98/20212021
2021-11-15 10:49:33Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 91/20212021
2021-11-08 10:59:36Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 93/2021 i 95/20212021
2021-11-02 07:47:15Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 92/20212021
2021-10-26 15:39:51Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 90/20212021
2021-10-15 11:32:45Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 89/20212021
2021-10-05 16:02:05Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 86/2021, 87/2021 i 88/20212021
2021-09-24 12:26:08Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 85/20212021
2021-09-20 15:21:03Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 81/2021, 82/2021, 83/2021, 84/20212021
2021-09-01 21:14:08Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 79/2021, Nr 80/20212021
2021-08-18 12:48:26Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 77/2021 i 78/20212021
2021-08-12 15:09:34Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 76/20212021
2021-08-09 14:52:26Agnieszka Sobczakdopisano zarz adzenie Nr 74/2021 i 75/20212021
2021-08-09 14:34:45Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 71 i 73/20212021
2021-07-26 10:41:30Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 69/2021 i 70/20212021
2021-07-19 11:29:15Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 66/2021, 67/2021, 68/20212021
2021-07-14 10:44:10Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 63/2021 i 64/20212021
2021-07-01 17:06:09Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 62/20212021
2021-07-01 16:04:22Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 58/2021, 59/2021 i 61/20212021
2021-07-01 13:30:50Agnieszka Sobczakzarządzenie nr 60/20212021
2021-06-28 13:10:07Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 54/20212021
2021-06-18 11:24:47Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia nr 55/2021, 56/2021 i 57/20212021
2021-06-17 14:10:37Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 52/2021 i 53/20212021
2021-06-14 16:25:09Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 51/20212021
2021-05-31 14:11:34Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 50/20212021
2021-05-26 10:54:24Agnieszka Sobczakdodano zarządzenie Nr 49/20212021
2021-05-21 10:14:33Agnieszka Sobczakdodano zarządzenie Nr 47/20212021
2021-05-19 08:08:39Agnieszka Sobczakdodano zarządzenie Nr 46/20212021
2021-05-17 14:23:02Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 45/20212021
2021-05-16 21:34:38Agnieszka Sobczakdodano zarządzenie Nr 44/20212021
2021-05-12 14:36:23Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 43/20212021