Podział zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I p., pok.nr 23)
tel. 22 76 77 311, 22 76 77 316

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Wymagana dokumenty:
      wniosek o podział nieruchomości podpisany przez właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocnik;

Etap I - wydanie postanowienia o możliwości podziału nieruchomości
- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (tj. odpis z księgi wieczystej albo akt notarialny albo oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów);
- wypis z katastru nieruchomości;
- kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej – egzemplarzy tyle ile stron postępowania;

 Etap II - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. - dokumenty wymienione w pkt 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego
- mapa sytuacyjna z projektem podziału nieruchomości przyjęta do zasobu przez Starostę Legionowskiego, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie – oryginał odbitki;
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
- wykaz zmian gruntowych, jeżeli oznaczenie działek w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej;
- wykaz synchronizacyjny.

3. Opłaty:
-    bark opłat od wydanego postanowienia i decyzji,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia i odbioru:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.
Decyzja podziałowa zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca od dnia dostarczenia dokumentacji geodezyjnej przyjętej do Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie.

6. Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Od decyzji podziałowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:
W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki sprawy.

 

Małgorzata Kornatowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kornatowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2377

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-28 20:17:35Agnieszka SobczakaktualizacjaPodział zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2021-08-28 21:00:12Agnieszka Sobczakaktualizacja załącznikówPodział zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego