Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
tel. 22 76 77 333

1. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 ww rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
- kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
- kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

3. Opłaty:
Nie podlega opłacie

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
Jeśli wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął do 30 czerwca po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku, jeśli wniosek wpłyną do 31 października decyzję wydaje się do 31 grudnia danego roku.
Powiadomienie nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji

6. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
2. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od zbadania czy wniosek wpłynął w terminie, a następnie od analizy formalnej dokumentacji, załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
3. Złożony przez nauczyciela wniosek wraz z dokumentacją zostaje sprawdzony, z tej czynności sporządza się arkusz analizy formalnej. Gdy wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Starostwo Powiatowe zwraca się o uzupełnienie wniosku lub dokumentacji, wskazując braki formalne oraz określając termin ich uzupełnienia.
4. Kolejnym krokiem jest powołanie komisji egzaminacyjnej i powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu egzaminu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.
6. Organ powołujący komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
7. Komisja egzaminacyjna podejmuję rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
8. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10, na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
9. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna uzyskanych punktów wynosi co najmniej 7.
10.Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół.

Andrzej Jasiński

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2080

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-29 20:25:27Agnieszka SobczakaktualizacjaPostępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego