Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
tel. 22 76 77 333

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
-    Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 101, poz. 3220 z dn.13.06.2011 r.),
-    Uchwała Nr LI/461/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 5207 z dn.14.05.2018 r.).

2. Wymagana dokumenty:
- oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru,
- decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie o spełnianiu wymogów przeciwpożarowych,
- decyzję Państwowego Inspektora sanitarnego w Legionowie o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku żłobka),
- opinię Wójta Gminy Jabłonna o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku klubu dziecięcego),
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
-oświadczenie o posiadaniu tytułu prawego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy).

3. Opłaty:
-    1.000,00 zł – opłata za wpis do rejestru

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

 4. Miejsce złożenia:
Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze związane z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem dotyczące żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów składne są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wniosek składany w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

5. Termin odpowiedzi:
-    do 7 dni

6. Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul Obozowej 57 za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Uwagi:
1. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa powyżej Wójt Gminy Jabłonna może żądać:
-       odpisu z odpowiedniego rejestru,
-       dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Zaświadczenie doręczana jest wnioskodawcy za pomocą systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 35b ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Andrzej Jasiński

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1473