2022 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 października 2022

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XLIV/487/2022 26 września 2022 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2041 XLIV/487/2022 głosowanie
XLIV/488/2022 26 września 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok XLIV/488/2022 głosowanie
XLIV/489/2022 26 września 2022 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2022/2023 XLIV/489/2022 głosowanie
XLIV/490/2022 26 września 2022 r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna  XLIV/490/2022 głosowanie
XLIV/491/2022 26 września 2022 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 czerwca 2022 roku XLIV/491/2022 głosowanie
XLIV/492/2022 26 września 2022 r. dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób  XLIV/492/2022 głosowanie
XLIV/493/2022 26 września 2022 r. przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XLIV/493/2022 głosowanie
XLIV/494/2022 26 września 2022 r. określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Jabłonna XLIV/494/2022 głosowanie
XLIV/495/2022 26 września 2022 r. „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” XLIV/495/2022 głosowanie
XLIV/496/2022 26 września 2022 r. zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XXIV/295/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.  XLIV/496/2022 głosowanie
XLIV/497/2022 26 września 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 760/1 położonej we wsi Chotomów  XLIV/497/2022 głosowanie
XLIV/498/2022 26 września 2022 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 203 położonego w budynku przy ul. Różowej 7 we wsi Jabłonna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  XLIV/498/2022 głosowanie
XLIV/499/2022 26 września 2022 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działek ew. o nr 140/14, 140/21, 141/17, 141/25, 142/10, 142/14, 142/22, 142/25, 143/4, 143/11, 143/15, 143/22, 144/7, 147/7 i 148/5 położonych we wsi Trzciany  XLIV/499/2022 głosowanie
XLIV/500/2022 26 września 2022 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 757/1, nr 758/1 i nr 759/1 położonych we wsi Chotomów  XLIV/500/2022 głosowanie
XLIV/501/2022 26 września 2022 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 49/15 położonej we wsi Rajszew  XLIV/501/2022 głosowanie
XLIV/502/2022 26 września 2022 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna  XLIV/502/2022 głosowanie
XLIV/503/2022 26 września 2022 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jabłonna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach  XLIV/503/2022 głosowanie
XLIV/504/2022 26 września 2022 r. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"  XLIV/504/2022 głosowanie
XLIV/505/2022 26 września 2022 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Jabłonna Sp. z o.o.  XLIV/505/2022 głosowanie
XLV/506/2022 24 października 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XLV/506/2022 głosowanie
XLV/507/2022 24 października 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok XLV/507/2022 głosowanie
XLV/508/2022 24 października 2022 r. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ul. Marmurowej 26B we wsi Jabłonna, stanowiącej przedmiot najmu, określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty XLV/508/2022 głosowanie
XLV/509/2022 24 października 2022 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 98/2 i 98/3 położonych we wsi Rajszew XLV/509/2022 głosowanie
XLV/510/2022 24 października 2022 r. rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Jabłonnie XLV/510/2022 głosowanie
XLV/511/2022 24 października 2022 r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie XLV/511/2022 głosowanie
XLVI/512/2022 29 listopada 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2041  XLVI/512/2022 głosowanie
XLVI/513/2022 29 listopada 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  XLVI/513/2022 głosowanie
XLVI/514/2022 29 listopada 2022 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2023  XLVI/514/2022 głosowanie
XLVI/515/2022 29 listopada 2022 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2023-2024  XLVI/515/2022 głosowanie
XLVI/516/2022 29 listopada 2022 r. przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029„  XLVI/516/2022 głosowanie
XLVI/517/2022 29 listopada 2022 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działek ew. o nr 50/7, 50/17, 51/7 i 51/17 położonych we wsi Skierdy  XLVI/517/2022 głosowanie
XLVI/518/2022 29 listopada 2022 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Trzciany, gminie Jabłonna  XLVI/518/2022 głosowanie
XLVI/519/2022 29 listopada 2022 r. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  XLVI/519/2022 głosowanie
XLVI/520/2022 29 listopada 2022 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jabłonna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach  XLVI/520/2022 głosowanie
XLVI/521/2022 29 listopada 2022 r. ustalenia terminów zebrań wiejskich w sprawie uzupełnienia składu Rad Sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew  XLVI/521/2022 głosowanie
XLVI/522/2022 29 listopada 2022 r. podjęcia działań zmierzających do powzięcia uchwały w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Jabłonna  XLVI/522/2022 głosowanie
XLVII/524/2022 19 grudnia 2022 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 XLVII/524/2022 głosowanie
XLVII/525/2022 19 grudnia 2022 r. uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2023 rok XLVII/525/2022 głosowanie
XLVII/526/2022 19 grudnia 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XLVII/526/2022 głosowanie
XLVII/527/2022 19 grudnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok XLVII/527/2022 głosowanie
XLVII/528/2022 19 grudnia 2022 r. zmiany uchwały Nr XXXV/372/2013 Rady Gminy z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna XLVII/528/2022 głosowanie
XLVII/529/2022 19 grudnia 2022 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym niezabudowanych działek nr 142/15, nr 142/16, nr 142/17, nr 142/18 oraz nr 142/19, położonych przy ul. Modlińskiej we wsi Boża Wola, gminie Jabłonna XLVII/529/2022 głosowanie
XLVII/530/2022 19 grudnia 2022 r. zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2023 XLVII/530/2022 głosowanie
XLVII/531/2022 19 grudnia 2022 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wieliszew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego XLVII/531/2022 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-10-21
Data publikacji:2022-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2770

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-22 10:50:06Agnieszka Sobczakdopisano uchwały XLVII/524/2022-XLVII/531/20222022 - część II
2022-12-06 14:58:21Agnieszka Sobczakdopisano uchwały Nr XLVI/512/2022-XLVI/522/20222022 - część II
2022-10-31 09:22:47Agnieszka Sobczakdopisano uchwały Nr XLV/506/2022-XLV/511/20222022 - część II