Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 grudnia 2022

Komórka realizująca usługę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. 22 76 77 340

1. Podstawa prawna:
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
-   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Wymagane dokumenty:
-  
wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
-    rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
-    zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości wraz z danymi adresowymi (w przypadku gdy w zgłoszeniu nie podpisali się wszyscy współwłaściciele),
-    pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie),
-    dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictw.

3. Opłaty:
-    17,00 zł -  opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw  udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),
-   17,00 zł - opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
- 21 dni na wyznaczenie oględzin licząc od dnia wpływu prawidłowo złożonego zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

6. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna

Uwagi:
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jest dokumentem nieobowiązkowym, a wniosek o wydanie go wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej składa się do urzędu dopiero po dokonaniu oględzin nieruchomości przez pracownika gminy.

Krzysztof Kula

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-12-29
Data publikacji:2022-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Kula
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:818