Wydział Gospodarki Komunalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2020

NACZELNIK WYDZIAŁU - Tomasz Gralewski
tel. 22 767 73 87
e-mail: infrastruktura@jablonna.pl
ul. Zegrzyńska 1 (I p., wejście E) 

Kierownik - Katarzyna Zadrożna
tel. 22 767 73 86
ul. Zegrzyńska 1 (I p., wejście E)

p.o. Kierownik - Robert Bieluch
tel. 22 767 73 85
ul. Zegrzyńska 1 (I p., wejście E)

Wydział Gospodarki Komunalnej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta Gminy.

Do zadań Wydziału należy całokształt spraw związanych z gospodarką komunalną w zakresie infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, zasobów mieszkaniowych i gminnych oraz utrzymania czystości na terenie gmin.

REFERAT GOSPODARCZY I SPRAW LOKALOWYCH
Do zadań realizowanych przez Referat należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej Gminy, w szczególności poprzez:
1) tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy;
2) prowadzenie wykazu osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego;
3) współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie realizacji wniosków dotyczących wykupu lokali komunalnych;
4) prowadzenie spraw w zakresie podnajmu; zamiany, wprowadzenia ulepszeń przez najemcę;
5) współdziałanie z komornikiem w zakresie prowadzonych egzekucji;
6) reprezentowanie Wójta w sprawach dot. wspólnot mieszkaniowych;
7) utrzymanie budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych oraz ich otoczenia;
8) ubezpieczanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych od odpowiedzialności cywilnej i przeciwpożarowej;
9) sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami stanowiącymi mienie gminne;
10) naliczanie należności za czynsz oraz ich windykacja;
11) prowadzenie spraw z zakresu wynajmu lub dzierżawy lokali usługowych stanowiących własność Gminy oraz ich windykacja;
12) prowadzenie spraw z zakresu dostawy mediów, świadczenia usług telefonicznych, serwisowych, monitoringowych i innych dotyczących gminnych budynków użyteczności publicznej;
13) planowanie i koordynowanie działań remontowych prowadzonych przez Gminę oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi;
14) przygotowanie i realizacja remontów m.in. w zakresie:
       a) zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontów realizowanych przez Referat,
       b) dokonywanie niezbędnych czynności przed organami administracji publicznej, w tym jednostek samorządu
             terytorialnego oraz instytucji i przedsiębiorstw związanych z rozpoczęciem, realizacją i odbiorem remontów,
       c) odbiory techniczne i rozliczenie zakończonych remontów;
15) prowadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej;
16) współpraca z Wydziałem Inwestycji przy planowaniu i realizacji remontów;
17) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, wycinka drzew chorych lub zagrażających bezpieczeństwu na gruntach stanowiących własność Gminy;
18) utrzymywanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym drogach gminnych i przystankach komunikacji publicznej;
19) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami na cmentarzach wojennych;
20) sporządzanie założeń do projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz monitorowanie jego realizację;
21) prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem monitoringu w Gminie i w gminnych obiektach użyteczności publicznej;
22) Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem tablic, godła, flag państwowych oraz herbu gminy, w tym dekorowanie budynków gminnych z okazji świąt, rocznic państwowych i innych ważnych wydarzeń.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFERAT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Do zadań realizowanych przez Referat należy prowadzenie spraw z zakresu drogownictwa i transportu zbiorowego, a w szczególności:
1) w zakresie wykonywania zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, w tym zadania związane z zarządzaniem ruchem drogowym określone w przepisach o ruchu drogowym:
     a) wydawanie decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej oraz zajęcia pasa
          drogowego z tytułu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
          zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, naliczanie opłat z tego tytułu oraz ich windykacja,
     b) wydawanie decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz zajęcia pasa drogowego z tytułu umieszczenia
          reklamy lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
          ruchu drogowego, naliczanie opłat z tego tytułu oraz ich windykacja,
     c) wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji lub przebudowy zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej,
          w tym warunków technicznych dla zjazdów, naliczanie opłat z tego tytułu oraz ich windykacja,
     d) wydawanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, naliczanie
           opłat tego tytułu oraz ich windykacja,
     e) naliczanie kar pieniężnych za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
          nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz ich windykacja,
     f) wydawanie zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
     g) przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usuwania w zakresie
          stanu technicznego dróg i chodników,
     h) współpraca z zarządcami dróg nie będących drogami gminnymi,
     i) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych,
     j) współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie pozyskiwania gruntów
         pod drogi gminne,
     k) prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
     l) prowadzenie ewidencji dróg gminnych (prowadzenie książki obiektu budowlanego i metryki dla dróg gminnych),
     m) prowadzenie spraw z zakresu remontów i eksploatacji dróg i chodników,
     n) kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych,
     o) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
     p) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych,
     q) realizowanie zadań związanych z dzierżawą, najmem i użyczeniem gruntów gminnych stanowiących
          drogi gminne,
     r) współpraca z Wydziałem Inwestycji przy planowaniu modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego;
2) w zakresie transportu publicznego:
     a) kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem estetyki i bezpieczeństwa
          ruchu drogowego,
     b) wydawanie zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej,
     c) uzgodnienia rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej;
     d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej
          na terenie gminy – współpraca z ZTM i innymi przewoźnikami w tym zakresie;
3) utrzymywanie czystości i porządku na drogach gminnych;
4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem i użytkowaniem floty samochodów należących do Gminy;
5) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem rodzaju paliwa;
6) realizacja planu finansowego Referatu i wymogów związanych z zamówieniami publicznymi.

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1509

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-02-22 11:14:20Agnieszka Sobczakaktualizacja danychWydział Gospodarki Komunalnej
2022-10-27 09:53:08Agnieszka Sobczakaktualizacja danychWydział Gospodarki Komunalnej