Podatek rolny - osoby prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 czerwca 2023

Komórka realizująca usługę:
Wydział Budżetu, Finansów i Podatków
tel. 22 76 77 338, 22 76 77 337, 22 76 77 305

1. Podstawa prawna:
-
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

2. Wymagana dokumenty:
-
deklaracja na podatek rolnego DR-1,
- załącznik ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- załącznik ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

3. Opłaty:
Brak.

4. Miejsce złożenia i odbioru:
-    w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul. Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP: /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
- do 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

1.Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2.Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
3. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
- koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł,
- zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje w wątpliwość.
4. Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę

Anna Wybacz

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-06-27
Data publikacji:2023-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Anna Wybacz
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:483