Nabór na stanowisko inspektora ds technicznych w Jednostce Realizującej Projekt (BKP.2110.17.2023)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 września 2023

Do zadań przypisanych na stanowisku Inspektora ds. technicznych JRP należy wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności:
1) weryfikacja projektów technicznych opracowanych na potrzeby JRP;
2) planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w kolejnych latach;
3) bezpośrednia współpraca z Wykonawcami;
4) sprawowanie nadzoru nad Wykonawcami w ramach poszczególnych zadań w zakresie wynikającym z zawartych umów;
5) opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy w porozumieniu z nadzorem autorskim;
6) weryfikacja raportów i sprawozdań Wykonawcy,
7) zarządzanie techniczne nad zadaniami JRP (zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP;
8) udział w naradach koordynacyjnych;
9) sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, określanie warunków udziału w postępowaniach, określanie kryterium oceny ofert, sporządzania wzorów umów oraz przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi w zakresie merytorycznym,
10) uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej;
11) przygotowanie dla Kierownika JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją zadań oraz weryfikacja i aktualizacja harmonogramu realizacji zadań;
12) przekazywanie do stanowiska obsługi finansowej i stanowisk ds. administracyjno-prawnych danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji zadań JRP;
13) sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z Umowami Wykonawcami;
14) udział w przeprowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach częściowych i końcowych inwestycji.

Aneta Zielińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-09-01
Data publikacji:2023-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Zielińska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:255