2023 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 października 2023

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
LIV/604/2023 25 września 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 LIV/604/2023 głosowanie
LIV/605/2023 25 września 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  LIV/605/2023 głosowanie
LIV/606/2023 25 września 2023 r. zawarcia partnerstwa międzygminnego pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Birgu na Malcie  LIV/606/2023 głosowanie
LIV/607/2023 25 września 2023 r. wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  LIV/607/2023 głosowanie
LIV/608/2023 25 września 2023 r. pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika, bez dalszego biegu  LIV/608/2023 głosowanie
LIV/609/2023 25 września 2023 r. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników  LIV/609/2023 głosowanie
LIV/610/2023 25 września 2023 r. przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  LIV/610/2023 głosowanie
LIV/611/202 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Konwaliowej, położonej we wsi Jabłonna, do drogi kategorii gminnej  LIV/611/2023 głosowanie
LIV/612/2023 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/388/2021 z dnia 27-09-2021 r.w sprawie zaliczenia ul. Chabrowej, położonej we wsi Rajszew do kategorii drogi gminnej  LIV/612/2023 głosowanie
LIV/613/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Leszczynowej, położonej we wsi Chotomów, do drogi kategorii gminnej  LIV/613/2023 głosowanie
LIV/614/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Lawendowej, położonej we wsi Rajszew, do drogi kategorii gminnej  LIV/614/2023 głosowanie
LIV/615/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Muzycznej (m. Skierdy) na odcinku od skrzyżowania z ul. Modlińską do skrzyżowania z ul. Nadwiślańską do drogi kategorii gminnej  LIV/615/2023 głosowanie
LIV/616/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Wrzosowej, położonej we wsi Jabłonna, do drogi kategorii gminnej  LIV/616/2023 głosowanie
LIV/617/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Modlińskiej do ulicy Jałowcowej, położonej we wsi Boża Wola, do drogi kategorii gminnej  LIV/617/2023 głosowanie
LIV/618/2023 25 września 2023 r. zaliczenia ulicy Zygmunta Bziuka, położonej we wsi Jabłonna, do drogi kategorii gminnej LIV/618/2023 głosowanie
LIV/619/2023 25 września 2023 r. zmiany przebiegu drogi nr 180120W w Chotomowie  LIV/619/2023 głosowanie
LIV/620/2023 25 września 2023 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Jabłonna, gminie Jabłonna  LIV/620/2023 głosowanie
LIV/621/2023 25 września 2023 r. oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanych działek nr 249, nr 1089, położonych we wsi Chotomów, gminie Jabłonna  LIV/621/2023 głosowanie
LIV/622/2023 25 września 2023 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 49/30 położonej we wsi Suchocin  LIV/622/2023 głosowanie
LIV/623/2023 25 września 2023 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 49/32 położonej we wsi Suchocin  LIV/623/2023 głosowanie
LIV/624/2023 25 września 2023 r. oddania w dzierżawę niezabudowanej działki nr 3043 położonej przy ul. Chotomowskiej we wsi i gminie Jabłonna  LIV/624/2023 głosowanie
LIV/625/2023 25 września 2023 r. oddania w dzierżawę części niezabudowanej działki nr 209 położonej przy ul. Modlińskiej we wsi Skierdy, gminie Jabłonna  LIV/625/2023 głosowanie
LIV/626/2023 25 września 2023 r. nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 278/40 położonej we wsi Chotomów  LIV/626/2023 głosowanie
LIV/627/2023 25 września 2023 r. zmiany Uchwały XLVIII/538/2023 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  LIV/627/2023 głosowanie
LIV/628/2023 25 września 2023 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę na Wójta Gminy Jabłonna  LIV/628/2023 głosowanie
LIV/629/2023 25 września 2023 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowa, Parkowa i Modlińska w Jabłonnie  LIV/629/2023 głosowanie
LIV/630/2023 25 września 2023 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach  LIV/630/2023 głosowanie
LIV/631/2023 25 września 2023 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej, Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie  LIV/631/2023 głosowanie
LIV/632/2023 25 września 2023 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulic Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie  LIV/632/2023 głosowanie
LV/633/2023 23 października 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 LV/633/2023 głosowanie
LV/634/2023 23 października 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok LV/634/2023 głosowanie
LV/635/2023 23 października 2023 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 955/27 położonej we wsi Chotomów LV/635/2023 głosowanie
LV/636/2023 23 października 2023 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Trzciany, gminie Jabłonna LV/636/2023 głosowanie
LV/637/2023 23 października 2023 r. nadania nazw drogom położonym we wsi Trzciany, gminie Jabłonna LV/637/2023 głosowanie
LV/638/2023 23 października 2023 r. wyboru ławników LV/638/2023 głosowanie
LVI/639/2023 27 listopada 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041  LVI/639/2023 głosowanie
LVI/640/2023 27 listopada 2023 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok LVI/640/2023 głosowanie
LVI/641/2023 27 listopada 2023 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  LVI/641/2023 głosowanie
Stanowisko
Nr 1
27 listopada 2023 r. zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego  Stanowisko Nr 1 głosowanie
LVI/642/2023 27 listopada 2023 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2024  LVI/642/2023 głosowanie
LVI/643/2023 27 listopada 2023 r. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  LVI/643/2023 głosowanie
LVI/644/2023 27 listopada 2023 r. ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028  LVI/644/2023 głosowanie
LVI/645/2023 27 listopada 2023 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi i gminie Jabłonna  LVI/645/2023 głosowanie
LVI/646/2023 27 listopada 2023 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Leśnej 17f we wsi Jabłonna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  LVI/646/2023 głosowanie
LVI/647/2023 27 listopada 2023 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 786/17, nr 785/14, nr 784/14, nr 783/14, nr 780/14, nr 781/14 oraz nr 779/16 położonych we wsi Chotomów  LVI/647/2023 głosowanie
LVI/648/2023 27 listopada 2023 r. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  LVI/648/2023 głosowanie
LVI/649/2023 27 listopada 2023 r. określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którym przysługuje roszczenie o nabycie prawa własności tej nieruchomości  LVI/649/2023 głosowanie
LVII/650/2023 18 grudnia 2023 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041  LVII/650/2023 głosowanie
LVII/651/2023 18 grudnia 2023 r. uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2024 rok  LVII/651/2023 głosowanie
LVII/652/2023 18 grudnia 2023 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna  LVII/652/2023 głosowanie
LVII/653/2023 18 grudnia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  LVII/653/2023 głosowanie
LVII/654/2023 18 grudnia 2023 r. przyjęcia "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"  LVII/654/2023 głosowanie
LVII/655/2023 18 grudnia 2023 r. zmiany Uchwały nr XXXVII/435/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/326/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu  LVII/655/2023 głosowanie
LVII/656/2023 18 grudnia 2023 r. zmiany Uchwały Nr XXXIII/225/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016 r. ze zmianami w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania poprzez określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania oraz sposobu rozliczenia wykonywania takich usług  LVII/656/2023 głosowanie
LVII/657/2023 18 grudnia 2023 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych  LVII/657/2023 głosowanie
LVII/658/2023 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na terenie gminy Jabłonna  LVII/658/2023 głosowanie
LVII/659/2023 18 grudnia 2023 r. zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2024  LVII/659/2023 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-10-03
Data publikacji:2023-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1588

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-12-21 15:09:25Agnieszka Sobczakdopisano uchwały Nr LVII/650/2023-LVII/659/20232023 - część II
2023-12-11 08:14:08Agnieszka Sobczakdopisano uchwały Nr LVI/639/2023-LVI/649/2023 i stanowisko Nr 12023 - część II
2023-11-03 22:26:51Agnieszka Sobczakdopisano uchwały LV/633/2023-LV/638/20232023 - część II
2023-10-03 15:33:36Agnieszka Sobczakdopisano uchwały LIV/604/2023-LIV/632/20232023 - część II