2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XLIX/438/2018 31 stycznia 2018 r. zmiany Uchwały nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” XLIX/438/2018
XLIX/439/2018 31 stycznia 2018 r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  XLIX/439/2018
XLIX/440/2018 31 stycznia 2018 r. zmiany uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok XLIX/440/2018
LI/441/2018 28 marca 2018 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akademijnej w miejscowości Jabłonna LI/441/2018
LI/442/2018 28 marca 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 LI/442/2018
LI/443/2018 28 marca 2018 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 LI/443/2018
LI/444/2018 28 marca 2018 r. nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 – Chotomów w rejonie skrzyżowania ul. Dolinowej i ul. Jarzębinowej

LI/444/2018

LI/445/2018 28 marca 2018 r. nabycia prawa własności nieruchomości drogowej położonej w rejonie ul. Złotej w obrębie 3 - Chotomów LI/445/2018
LI/446/2018 28 marca 2018 r. przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej wzdłuż ul. Marmurowej w obrębie 1-Jabłonna LI/446/2018
LI/447/2018 28 marca 2018 r. przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości drogowej położonej wzdłuż ul. Spacerowej w obrębie 3-Chotomów LI/447/2018
LI/448/2018 28 marca 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów, gm. Jabłonna LI/448/2018
LI/449/2018 28 marca 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Boża Wola, gmina Jabłonna LI/449/2018
LI/450/2018 28 marca 2018 r. nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 - Chotomów ul. Złota LI/450/2018
LI/451/2018 28 marca 2018 r. nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Trzciany i Janówek Drugi LI/451/2018
LI/452/2018 28 marca 2018 r. podjęcia negocjacji w zakresie zakupu działki nr 309/1 w obrębie Chotomów, z przeznaczeniem pod powiększenie powierzchni działki, na której znajduje się Przedszkole Gminne w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego LI/452/2018
LI/453/2018 28 marca 2018 r. zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  LI/453/2018
LI/454/2018 28 marca 2018 r.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

LI/454/2018

LI/455/2018 28 marca 2018 r. zmiany Uchwały Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych  LI/455/2018
LI/456/2018 28 marca 2018 r. powołania składu osobowego Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna LI/456/2018
LI/457/2018 28 marca 2018 r. przekazania prawa własności do niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 9-Skierdy, stanowiących drogę ul. Tadeusza Kowalika

LI/457/2018

LI/458/2018 28 marca 2018 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów w obrębie 1 - Jabłonna 

LI/458/2018

LI/459/2018 28 marca 2018 r. oddania w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów w obrębie 1 - Jabłonna 

LI/459/2018

LI/460/2018 28 marca 2018 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2018 roku 

LI/460/2018

LI/461/2018 28 marca 2018 r. zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”  LI/461/2018
LI/462/2018 28 marca 2018 r. podziału Gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

LI/462/2018

LI/463/2018 28 marca 2018 r. podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

LI/463/2018

LI/464/2018 28 marca 2018 r. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2018 LI/464/2018
LI/465/2018 28 marca 2018 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna *) LI/465/2018
LII/466/2018 25 kwietnia 2018 r. wyrażenia woli nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Jabłonna” Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie w związku z rocznicą 100. lecia powstania jednostki  LII/466/2018
LII/467/2018 25 kwietnia 2018 r. nabycia prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 – Chotomów w rejonie ul. Kolejowej 

LII/467/2018

LII/468/2018 25 kwietnia 2018 r. przyjęcia przez Gminę Jabłonna od Powiatu Legionowskiego zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1820W ul. Chotomowską we wsi Jabłonna oraz ul. Partyzantów we wsi Chotomów na odcinku od skrzyżowania ul. Chotomowskiej z ul. Modlińską we wsi Jabłonna do skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Piusa we wsi Chotomów LII/468/2018
LII/469/2018 25 kwietnia 2018 r. nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część ul. Świerkowej w obrębie 3 – Chotomów

LII/469/2018

LII/470/2018
25 kwietnia 2018 r.  przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennych położonych w Jabłonnie   LII/470/2018
LII/471/2018
25 kwietnia 2018 r.  przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Piaskowej w obrębie 1-Jabłonna

LII/471/2018

LIII/473/2018 16 maja 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna  na rok 2018 LIII/473/2018
LIII/474/2018 16 maja 2018 r.  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 LIII/474/2018
LIV/472/2018
 16 maja 2018 r. apelu do Wójta Gminy Jabłonna o intensyfikację działań, które przyczynią się do terminowej realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna w ramach projektu partnerskiego pn: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" LIV/472/2018
LV/475/2018 30 maja 2018 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna LV/475/2018
LV/476/2018 30 maja 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 LV/476/2018
LV/477/2018 30 maja 2018 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 LV/477/2018
LV/478/2018 30 maja 2018 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu LV/478/2018
LV/479/2018 30 maja 2018 r. wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę ul. Polną w obrębie 1-Jabłonna LV/479/2018
LV/480/2018 30 maja 2018 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu przedszkola przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie LV/480/2018
LV/481/2018 30 maja 2018 r. zamiany nieruchomości położonych w rejonie ul. Pięknej i ul. Krótkiej w obrębie 3-Chotomów LV/481/2018
LV/482/2018 30 maja 2018 r. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2018. LV/482/2018
LV/483/2018 30 maja 2018 r. apelu do Wójta Gminy Jabłonna o nabycie lokalu znajdującego się przy ul. Akademijnej w Jabłonnie LV/483/2018
 LVI/484/2018  27 czerwca 2018 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok LVI/484/2018
 LVI/485/2018  27 czerwca 2018 r. nie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 LVI/485/2018
 LVI/486/2018  27 czerwca 2018 r. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy LVI/486/2018
 LVI/487/2018  27 czerwca 2018 r. zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna

LVI/487/2018

LVI/488/2018  27 czerwca 2018 r. nabycia udziałów w prawie własności do niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 9-Skierdy, stanowiącej drogę ul. Orlą

LVI/488/2018

 LVI/489/2018  27 czerwca 2018 r. przekazania udziałów w prawie własności do niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 9-Skierdy, stanowiącej drogę ul. Orlą LV/489/2018
 LVI/490/2018 27 czerwca 2018 r.  stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie *) LV/490/2018
 LVI/491/2018  27 czerwca 2018 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna *) LV/491/2018
 LVI/492/2018  27 czerwca 2018 r.  nabycia prawa własności lokalu użytkowego nr U1 o powierzchni 63,28 m2 usytuowanego na parterze w budynku wielorodzinnym położonym w Jabłonnie przy ul. Akademijnej 8 LV/492/2018
 LVII/493/2018 16 lipca 2018 r. zmiany uchwał y Nr LVI/486/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy LVII/493/2018
 LVII/494/2018 16 lipca 2018 r.   zmiany uchwał y Nr XXIII/221/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy LVII/494/2018
 LVII/495/2018 16 lipca 2018 r.   stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Jabłonna w zakresie działalności kulturalnej LVII/495/2018
 LIX/496/2018 22 sierpnia 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 LIX/496/2018
 LIX/497/2018 22 sierpnia 2018 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 LIX/497/2018
 LIX/498/2018 22 sierpnia 2018 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  LIX/498/2018
 LIX/499/2018 22 sierpnia 2018 r. dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób. LIX/499/2018
 LIX/500/2018 22 sierpnia 2018 r.  nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 105/6, 158/11, 105/7, 105/9, 105/10, 157/11, 105/21, 105/29 i 105/16 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska  LIX/500/2018
 LIX/501/2018 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna  LIX/501/2018
LIX/502/2018 22 sierpnia 2018 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku 

LIX/502/2018

LIX/503/2018 22 sierpnia 2018 r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna LIX/503/2018
LIX/504/2018 22 sierpnia 2018 r. zmiany załącznika do uchwały Nr LI/462/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu LIX/504/2018
LIX/505/2018 22 sierpnia 2018 r. zmiany załącznika do uchwały Nr LI/463/2018 Rady Gminy Jabłonna w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LIX/505/2018
LIX/506/2018 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jabłonna od Powiatu Legionowskiego zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1817W ul. Klonowa we wsi Boża Wola na odc. od ul Modlińskiej do granicy gminy Wieliszew na działce nr ew. 58; obręb 2 w miejscowości Boża Wola, Gmina Jabłonna LIX/506/2018
LIX/507/2018 22 sierpnia 2018 r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna LIX/507/2018
LIX/508/2018 22 sierpnia 2018 r. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Urzędu Gminy Jabłonna w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ (sygn. akt VI P 234/17) LIX/508/2018
LX/509/2018  3 października 2018 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018 LX/509/2018
LX/510/2018
  3 października 2018 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na Wójta Gminy Jabłonna *) LX/510/2018

   *) Jawność danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu została wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-11
Data publikacji:2021-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2308

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-22 21:21:08Agnieszka Sobczakaktualizacja danych2018
2022-12-19 22:04:38Agnieszka Sobczakaktualizacja danych2018