2021 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
 XXV/301/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany Uchwały Nr XI/146/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego XXV/301/2021 głosowanie
 XXV/302/2021  25 stycznia 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXV/302/2021 głosowanie
 XXV/303/2021  25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXV/303/2021 głosowanie
 XXV/304/2021  25 stycznia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działek ewidencyjnych nr 1451/21, 1451/22, 1451/23, 1451/24, 1451/25 i 1451/26 położonych we wsi Jabłonna XXV/304/2021 głosowanie
 XXV/305/2021  25 stycznia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 1451/20 położonej we wsi Jabłonna XXV/305/2021 głosowanie
 XXV/306/2021 25 stycznia 2021 r.  wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 934/11 położoną we wsi Chotomów XXV/306/2021 głosowanie
XXV/307/2021 25 stycznia 2021 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 96/7 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska XXV/307/2021 głosowanie
XXV/308/2021 25 stycznia 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 407/12 położonej we wsi Jabłonna XXV/308/2021 głosowanie
XXV/309/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały nr XXIV/298/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. XXV/309/2021 głosowanie
XXV/310/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały nr XXIV/297/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. XXV/310/2021 głosowanie
XXV/311/2021 25 stycznia 2021 r. stanowisko Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańca na brak udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2020 r. XXV/311/2021 głosowanie
XXVI/312/2021 22 lutego 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXVI/312/2021 głosowanie
XXVI/313/2021 22 lutego 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXVI/313/2021 głosowanie
XXVI/314/2021 22 lutego 2021 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Jabłonna Sp. z o.o. XXVI/314/2021 głosowanie
XXVI/315/2021 22 lutego 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 290/46 położonej we wsi Chotomów XXVI/315/2021 głosowanie
XXVI/316/2021 22 lutego 2021 r. zmiany Uchwały Nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna XXVI/316/2021 głosowanie
XXVI/317/2021 22 lutego 2021 r. przejęcia przez Gminę Jabłonna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Jabłonna XXVI/317/2021 głosowanie
XXVI/318/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/318/2021 głosowanie
XXVI/319/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/319/2021 głosowanie
XXVI/320/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/320/2021 głosowanie
XXVI/321/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/321/2021 głosowanie
XXVI/322/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/322/2021 głosowanie
 XXVII/324/2021 29 marca 2021 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna  XXVII/324/2021 głosowanie
XXVII/325/2021 29 marca 2021 r.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XXVII/325/2021 głosowanie
XXVII/326/2021 29 marca 2021 r.  utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu XXVII/326/2021 głosowanie
XXVII/327/2021 29 marca 2021 r.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1491/3, 1491/4 położonej we wsi Jabłonna XXVII/327/2021 głosowanie
XXVII/328/2021 29 marca 2021 r.  nabycia na rzecz Gminy Jabłonna nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 196/3 położoną we wsi Skierdy XXVII/328/2021 głosowanie
XXVII/329/2021 29 marca 2021 r.  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna na lata 2021- 2030 XXVII/329/2021 głosowanie
XXVII/330/2021 29 marca 2021 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2021 roku XXVII/330/2021 głosowanie
XXVII/331/2021 29 marca 2021 r. zasad nadawania nazw ulic na terenie gminy Jabłonna XXVII/331/2021 głosowanie
 XXVIII/332/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiany Uchwały Nr XI/146/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego XXVIII/332/2021 głosowanie
XXVIII/333/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXVIII/333/2021 głosowanie
XXVIII/334/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXVIII/334/2021 głosowanie
XXVIII/335/2021 26 kwietnia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1248 położoną we wsi Chotomów XXVIII/335/2021 głosowanie
XXVIII/336/2021 26 kwietnia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 50/31, nr 51/30 położone we wsi Jabłonna XXVIII/336/2021 głosowanie
XXVIII/337/2021 26 kwietnia 2021 r. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Chotomowie XXVIII/337/2021 głosowanie
XXVIII/338/2021 26 kwietnia 2021 r. wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Jabłonna XXVIII/338/2021 głosowanie
XXVIII/339/2021 26 kwietnia 2021 r. przekazania wniosku mieszkańca zgodnie z właściwością XXVIII/339/2021 głosowanie
 XXIX/340/2021 24 maja 2021 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego  XXIX/340/2021 głosowanie
XXIX/341/2021 24 maja 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXIX/341/2021

głosowanie

reasumpcja

XXIX/342/2021 24 maja 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXIX/342/2021 głosowanie
XXIX/343/2021 24 maja 2021 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/272/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna XXIX/343/2021 głosowanie
 XXIX/344/2021 24 maja 2021 r. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIX/344/2021 głosowanie
XXIX/345/2021 24 maja 2021 r. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 XXIX/345/2021 głosowanie
 XXIX/346/2021 24 maja 2021 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla wsi Skierdy część wschodnia XXIX/346/2021 głosowanie
 XXIX/347/2021 24 maja 2021 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie XXIX/347/2021 głosowanie
 XXIX/348/2021 24 maja 2021 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na działce ew. nr 997 we wsi Chotomów w gminie Jabłonna XXIX/348/2021 głosowanie
XXIX/349/2021 24 maja 2021 r. nabycia prawa własności działek położonych wzdłuż ul. Dolinowej we wsi Chotomów XXIX/349/2021 głosowanie
 XXIX/350/2021 24 maja 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 158/15 i 158/18 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska XXIX/350/2021 głosowanie
 XXIX/351/2021 24 maja 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 403/3 położonej we wsi Jabłonna  XXIX/351/2021 głosowanie
 XXIX/352/2021 24 maja 2021 r.  nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 1686 położonej we wsi Jabłonna XXIX/352/2021 głosowanie
 XXIX/353/2021 24 maja 2021 r. nieodpłatnego nabycia udziałów w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1108/15, 1108/19 i 1108/23 położonych we wsi Jabłonna XXIX/353/2021 głosowanie
 XXIX/354/3021 24 maja 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 387/15 położonej we wsi Jabłonna XXIX/354/2021 głosowanie
 XXIX/355/2021 24 maja 2021 r.  zmiany uchwały nr VII/39/99 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Jabłonna wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu XXIX/355/2021 głosowanie
XXIX/356/2021 24 maja 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/14, położonej we wsi Jabłonna XXIX/356/2021 głosowanie
XXIX/357/2021 24 maja 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1980/15, położonej we wsi Jabłonna XXIX/357/2021 głosowanie
XXIX/358/2021 24 maja 2021 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę na Uchwałę Nr XXV/306/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 934/11 położoną we wsi Chotomów XXIX/358/2021 głosowanie
XXX/359/2021 28 czerwca 2021 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania XXX/359/2021 głosowanie
XXX/360/2021 28 czerwca 2021 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jabłonna za 2020 rok XXX/360/2021 głosowanie
XXX/361/2021 28 czerwca 2021 r. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX/361/2021 głosowanie
XXX/362/2021 28 czerwca 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXX/362/2021 głosowanie
XXX/363/2021 28 czerwca 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXX/363/2021 głosowanie
XXX/364/3021 28 czerwca 2021 r. zawarcia porozumienia o współpracy XXX/364/2021 głosowanie
oświadczenie Nr 1/2021 28 czerwca 2021 r. kolejnych konsultacji społecznych dotyczących wyboru optymalnego korytarza nowo projektowanej linii kolejowej w ramach zadania „Zwiększenia przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” oświadczenie Nr 1/2021 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-13
Data publikacji:2021-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:4659

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-04 17:57:47Agnieszka Sobczakaktualizacja WPF2021 - część I
2021-07-02 12:34:24Agnieszka Sobczakdopisanie uchwała Nr XXX/359/2021 - XXX/364/2021 oraz oświadczenia Nr 1/20212021 - część I
2021-05-27 13:19:51Agnieszka Sobczakdopisano uchwały z sesji z dn.24.05.2021 r.2021 - część I
2021-05-18 21:02:08Agnieszka Sobczakuzupełniono wyniki głosowań2021 - część I