2017 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 lutego 2021

 

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XXX/291/2017 25 stycznia 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XXX/291/2017
XXX/292/2017 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 XXX/292/2017
XXX/293/2017 25 stycznia 2017 r. nabycia części nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów, w rejonie ul. Pięknej

XXX/293/2017

załącznik

XXX/294/2017 25 stycznia 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna

XXX/294/2017

załącznik

XXX/295/2017 25 stycznia 2017 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów XXX/295/2017
XXX/296/2017 25 stycznia 2017 r. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych XXX/296/2017
 XXXI/297/2017  6 lutego 2017 r. zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna XXXI/297/2017
 XXXII/298/2017  22 lutego 2017 r.  wyrażenia stanowiska Rady Gminy Jabłonna dotyczącego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk sejmowy 1259 XXXII/298/2017
 XXXII/299/2017  22 lutego 2017 r. wyrażenia zgody na udział Gminy Jabłonna w międzynarodowym projekcie pn. „European Youth Evolving Society” realizowanym w ramach Programu „Europa dla Obywateli” 2014 - 2020, Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1 Partnerstwo miast XXXII/299/2017
 XXXII/300/2017  22 lutego 2017 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku 

XXXII/300/2017

załącznik

 XXXII/301/2017  22 lutego 2017 r.  określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Jabłonna

XXXII/301/2017

załącznik

 XXXII/302/2017  22 lutego 2017 r.  określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów XXXII/302/2017
 XXXII/303/2017 22 lutego 2017 r.  określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
XXXII/303/2017
 XXXII/304/2017  22 lutego 2017 r.  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XXXII/304/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 XXXII/305/2017  22 lutego 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna 

XXXII/305/2017

załącznik

 XXXII/306/2017  22 lutego 2017 r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna

XXXII/306/2017

załącznik

 XXXII/307/2017  22 lutego 2017 r.  nabycia nieruchomości położonej w obrębie 4-Dąbrowa Chotomowska, u zbiegu ul. Kolejowej i ul. Lipowej

XXXII/307/2017

załącznik

 XXXII/308/2017  22 lutego 2017 r.  opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Trzciany, gmina Jabłonna

XXXII/308/2017

załącznik

 XXXII/309/2017  22 lutego 2017 r.  przyjęcia Programu Rewitalizacji Jabłonna na lata 2017-2023

XXXII/309/2017

załącznik

 XXXIII/310/2017  13 marca 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XXXIII/310/2017
 XXXIII/311/2017  13 marca 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 XXXIII/311/2017
 XXXIII/312/2017  13 marca 2017 r. dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”

XXXIII/312/2017

załącznik

 XXXIV/313/2017  29 marca 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XXXIV/313/2017
 XXXIV/314/2017  29 marca 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028  XXXIV/314/2017
 XXXIV/315/2017 29 marca 2017 r.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim  XXXIV/315/2017
 XXXIV/316/2017  29 marca 2017 r.  zawarcie porozumienia z Powiatem Legionowskim dotyczących utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego XXXIV/316/2017
 XXXIV/317/2017  29 marca 2017 r. mieniająca Uchwałę Nr XXXI/318/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych we wsi  Jabłonna w Gminie Jabłonna 

XXXIV/317/2017

załącznik

 XXXIV/318/2017   29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jabłonna 

XXXIV/318/2017

załącznik

 XXXIV/319/2017   29 marca 2017 r.  nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej

XXXIV/319/2017

załącznik

 XXXIV/320/2017   29 marca 2017 r.  przekazania prawa własności do niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna, stanowiących część ul. Dworkowej

XXXIV/320/2017

załącznik

 XXXIV/321/2017   29 marca 2017 r.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna

XXXIV/321/2017

załącznik

 XXXIV/322/2017   29 marca 2017 r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna

XXXIV/322/2017

załącznik

 XXXIV/323/2017   29 marca 2017 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna 

XXXIV/323/2017

załącznik

 XXXIV/324/2017   29 marca 2017 r.  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XXXIV/324/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 XXXIV/325/2017   29 marca 2017 r.  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna

XXXIV/325/2017

załącznik

 XXXIV/326/2017   29 marca 2017 r.  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 201 7 roku

XXXIV/326/2017

załącznik

 XXXV/327/2017 11 kwietnia 2017 r. zobowiązanie Wójta Gminy Jabłonna do intensyfikacji wszelkich czynności, które przyczynią się do terminowej realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna w ramach projektu partnerskiego pn: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew"   XXXV/327/2017
XXXVI/328/2017 11 kwietnia 2017 r.   przyjęcia Programu Rewitalizacji Jabłonna na lata 2017-2023 XXXVI/328/2017
 XXXVII/329/2017 26 kwietnia 2017 r. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”  XXXVII/329/2017
 XXXVII/330/2017 26 kwietnia 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017  XXXVII/330/2017
 XXXVII/331/2017 26 kwietnia 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028  XXXVII/331/2017
 XXXVII/332/2017 26 kwietnia 2017 r. dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Jabłonna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny  XXXVII/332/2017
 XXXVII/333/2017 26 kwietnia 2017 r. przyjęcia "Strategi Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030" XXXVII/333/2017
 XXXVII/334/2017 26 kwietnia 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXXVII/334/2017

załącznik

 XXXVII/335/2017 26 kwietnia 2017 r.  zobowiązania Wójta Gminy Jabłonna do podjęcia rozmów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Jabłonna części działki o nr 827/2 stanowiącą własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna XXXVII/335/2017
 XXXVII/336/2017 26 kwietnia 2017 r.  stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy XXXVII/336/2017
XXXVII/327/2017 26 kwietnia 2017 r. złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Jabłonna XXXVII/337/2017
 XXXIX/338/2017 17 maja 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 XXXIX/338/2017
XXXIX/339/2017 31 maja 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XXXIX/339/2017
XXXIX/340/2017  31 maja 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028  XXXIX/340/2017
 XXXIX/341/2017  31 maja 2017 r.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XXXIX/341/2017
 XXXIX/342/2017  31 maja 2017 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie

XXXIX/342/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XXXIX/343/2017  31 maja 2017 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul.Modlińskiej w Jabłonnie

XXXIX/343/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XXXIX/344/2017  31 maja 2017 r.  nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1665/1 położonej w obrębie 1-Jabłonna

XXXIX/344/2017

załącznik

 XXXIX/345/2017  31 maja 2017 r.  przekazania prawa własności do nieruchomości drogowych, położonych w rejonie ul. Złotej w obrębie 3-Chotomów

XXXIX/345/2017

załącznik

 XXXIX/346/2017  31 maja 2017 r.  przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewid. 3-Chotomów

XXXIX/346/2017

załącznik

 XXXIX/347/2017  31 maja 2017 r.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Legionowie w Gminie Jabłonna XXXIX/347/2017
 XXXIX/348/2017  31 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/326/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 201 7 roku  XXXIX/348/2017
 XXXIX/349/2017 31 maja 2017 r.  stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy XXXIX/349/2017
 XL/350/2017 28 czerwca 2017 r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 rok XL/350/2017
 XL/351/2017 28 czerwca 2017 r.  nieudzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 XL/351/2017
 XL/352/2017 28 czerwca 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XL/352/2017
 XL/353/2017 28 czerwca 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028  XL/353/2017
 XL/354/2017 28 czerwca 2017 r.  wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). XL/354/2017
 XL/355/2017 28 czerwca 2017 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul.Modlińskiej w Jabłonnie

XL/355/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XL/356/2017 28 czerwca 2017 r.  nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów w rejonie ul. Bagiennej

XL/356/2017

załącznik

 XL/357/2017 28 czerwca 2017 r.  zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2017

XL/357/2017

załącznik

 XL/358/2017 28 czerwca 2017 r.  „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.

XL/358/2017

załącznik

 XL/359/2017 28 czerwca 2017 r.  wyrażenia aprobaty na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w zasobach OSP Chotomów przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

XL/359/2017

załącznik

 XL/360/2017 28 czerwca 2017 r.  zobowiązania Wójta Gminy do ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatur celem uzupełnienia istniejącego składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie XL/360/2017
 XLI/361/2017  30 sierpnia 2017 r.  zmiany uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XLI/361/2017
 XLI/362/2017  30 sierpnia 2017 r.  udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno XLI/362/2017
 XLI/363/2017  30 sierpnia 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017  XLI/363/2017
 XLI/364/2017  30 sierpnia 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028  XLI/364/2017
XLI/365/2017 30 sierpnia 2017 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 22/8 położoną w obrębie 2-Boża Wola

XLI/365/2017

załącznik

XLI/366/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzciany w gminie Jabłonna

XLI/366/2017

załącznik

XLI/367/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gminie Jabłonna

XLI/367/2017

załącznik

XLI/368/2017 30 sierpnia 2017 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku

XLI/368/2017

aneks

załącznik

XLI/369/2017 30 sierpnia 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

XLI/369/2017

załącznik

XLI/370/2017 30 sierpnia 2017 r. uzupełnienia składu komisji konkursowej oraz wyboru nowego przewodniczącego komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie XLI/370/2017
XLI/371/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie

XLI/371/2017

załącznik

XLI/372/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna - GOPS XLI/372/2017
XLI/373/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna- GOPS XLI/373/2017
XLI/374/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa XLI/374/2017
XLI/375/2017 30 sierpnia 2017 r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie XLI/375/2017

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-14
Data publikacji:2021-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:743