2017 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XLII/376/2017 11 września 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jabłonna porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna XLII/376/2017
XLIII/377/2017 27 września 2017 r. zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu  XLIII/377/2017
XLIII/378/2017 27 września 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLIII/378/2017
XLIII/379/2017 27 września 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLIII/379/2017
XLIII/380/2017 27 września 2017 r. nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w rejonie skrzyżowania ul. Bagiennej i ul. Promiennej w obrębie 3-Chotomów XLIII/380/2017
XLIII/381/2017 27 września 2017 r.  nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jasnej w obrębie 3 - Chotomów

XLIII/381/2017

załącznik

XLIII/382/2017 27 września 2017 r.  nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 6-Janówek Drugi przy ul. Kwiatowej

XLIII/382/2017

załącznik

XLIII/383/2017 27 września 2017 r.  zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna

XLIII/383/2017

załącznik

XLIII/384/2017 27 września 2017 r.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna

XLIII/384/2017

załącznik

XLIII/385/2017 27 września 2017 r.  stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi dotyczącej zadań Wójta Gminy Jabłonna XLIII/385/2017
XLIII/386/2017 27 września 2017 r.  udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie XLIII/386/2017
 XLIV/387/2017  25 października 2017 r.  uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna

XLIII/387/2017

załącznik

herb mapa

XLIV/388/2017 30 października 2017 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017  XLIV/388/2017
 XLIV/389/2017  30 października 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLIV/389/2017
 XLIV/390/2017  30 października 2017 r. rozpoczęcia prac nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna oraz powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie tego Planu XLIV/390/2017
 XLIV/391/2017  30 października 2017 r.  ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna XLIV/391/2017
 XLIV/392/2017  30 października 2017 r.  przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata 2018-2025 XLIV/392/2017
 XLIV/393/2017  30 października 2017 r.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego XLIV/393/2017
 XLIV/394/2017  30 października 2017 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Chotomowie 

XLIV/394/2017

załącznik

 XLIV/395/2017  30 października 2017 r.  nieodpłatnego przyjęcia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 226/6 i nr 226/13 z obrębu 3-Chotomów

XLIV/395/2017

załącznik

 XLIV/396/2017  30 października 2017 r.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Osiedlowej w obrębie 1-Jabłonna

XLIV/396/2017

załącznik

 XLIV/397/2017  30 października 2017 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie  XLIV/397/2017
 XLIV/398/2017  30 października 2017 r.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Jabłonnie XLIV/398/2017
 XLIV/399/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola 

XLIV/399/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/400/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska 

XLIV/400/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/401/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola 

XLIV/401/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/402/2017  30 października 2017 r.  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów

XLIV/402/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/403/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I 

XLIV/403/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/404/2017  30 października 2017 r.  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów

XLIV/404/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/405/2017  30 października 2017 r.  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej

XLIV/405/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/406/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna 

XLIV/406/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/407/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna 

XLIV/407/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/408/2017  30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów 

XLIV/408/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XLIV/409/2017  30 października 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy XLIV/409/2017
XLV/410/2017  22 listopada 2017 r. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim  XLV/410/2017
XLV/411/2017  22 listopada 2017 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok XLV/411/2017
XLV/412/2017  22 listopada 2017 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

XLV/412/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

XLV/413/2017  22 listopada 2017 r. zwolnień od podatku od nieruchomości XLV/413/2017
XLV/414/2017  22 listopada 2017 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 89 i 111 położonych w obrębie 2 - Boża Wola

XLV/414/2017

załącznik

XLV/415/2017  22 listopada 2017 r. przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów

XLV/415/2017

załącznik

XLV/416/2017  22 listopada 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna

XLV/416/2017

załącznik

XLV/417/2017  22 listopada 2017 r.  nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna

XLV/417/2017

załącznik

XLV/418/2017  22 listopada 2017 r.  przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Jabłonna na lata 2017-2019

XLV/418/2017

załącznik

XLV/419/2017  22 listopada 2017 r.  przyjęcia Gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

XLV/419/2017

załącznik

XLV/420/2017  22 listopada 2017 r. zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XLIV/391/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna  XLV/420/2017
 XLVIII/424/2017  27 grudnia 2017 r.   uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok  XLVIII/424/2017
 XLVIII/425/2017   27 grudnia 2017 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040  XLVIII/425/2017
 XLVIII/426/2017   27 grudnia 2017 r.   zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLVIII/426/2017
 XLVIII/427/2017   27 grudnia 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLVIII/427/2017
 XLVIII/428/2017   27 grudnia 2017 r. przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  XLVIII/428/2017
 XLVIII/429/2017   27 grudnia 2017 r. ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna XLVIII/429/2017
 XLVIII/430/2017   27 grudnia 2017 r.  przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”

XLVIII/430/2017

załącznik

 XLVIII/431/2017   27 grudnia 2017 r.  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2018

XLVIII/431/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 XLVIII/432/2017   27 grudnia 2017 r.  stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna - GOPS XLVIII/432/2017
 XLVIII/433/2017   27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna 

XLVIII/433/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XLVIII/434/2017  27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów

XLVIII/434/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XLVIII/435/2017  27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej

XLVIII/435/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XLVIII/436/2017  27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów

XLVIII/436/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XLVIII/437/2017  27 grudnia 2017 r. nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów

XLVIII/437/2017

załącznik

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-20
Data publikacji:2021-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:614