2017 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XLI/361/2017 30 sierpnia 2017 r. zmiany uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XLI/361/2017
XLI/362/2017 30 sierpnia 2017 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno XLI/362/2017
XLI/363/2017 30 sierpnia 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLI/363/2017
załączniki
XLI/364/2017 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 XLI/364/2017
załączniki
XLI/365/2017 30 sierpnia 2017 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 22/8 położoną w obrębie 2-Boża Wola XLI/365/2017
załącznik
XLI/366/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzciany w gminie Jabłonna XLI/366/2017
załącznik
XLI/367/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gminie Jabłonna XLI/367/2017
załącznik
XLI/368/2017 30 sierpnia 2017 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku XLI/368/2017
załącznik
XLI/369/2017 30 sierpnia 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT). XLI/369/2017
załącznik
XLI/370/2017 30 sierpnia 2017 r. uzupełnienia składu komisji konkursowej oraz wyboru nowego przewodniczącego komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie XLI/370/2017
XLI/371/2017 30 sierpnia 2017 r. nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie XLI/371/2017
załącznik
XLI/372/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna - GOPS XLI/372/2017
XLI/373/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna- GOPS XLI/373/2017
XLI/374/2017 30 sierpnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa XLI/374/2017
XLI/375/2017 30 sierpnia 2017 r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiena XLI/375/2017
załącznik
XLII/376/2017 11 września 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jabłonna porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna XLII/376/2017
załączniki
XLIII/377/2017 27 września 2017 r. zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu  XLIII/377/2017
XLIII/378/2017 27 września 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLIII/378/2017
załączniki
XLIII/379/2017 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLIII/379/2017
załączniki
XLIII/380/2017 27 września 2017 r. nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w rejonie skrzyżowania ul. Bagiennej i ul. Promiennej w obrębie 3-Chotomów XLIII/380/2017
załącznik
XLIII/381/2017 27 września 2017 r. nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jasnej w obrębie 3 - Chotomów XLIII/381/2017
załącznik
XLIII/382/2017 27 września 2017 r. nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 6-Janówek Drugi przy ul. Kwiatowej XLII/382/2017
załącznik
XLIII/383/2017 27 września 2017 r. zmiany nazwy drogi w miejscowości Jabłonna XLIII/383/2017
załącznik
XLIII/384/2017 27 września 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna XLIII/384/2017
załącznik
XLIII/385/2017 27 września 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi dotyczącej zadań Wójta Gminy Jabłonna *) XLIII/385/2017
XLIII/386/2017 27 września 2017 r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie XLIII/386/2017
załącznik
XLIV/387/2017 25 października 2017 r. uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna XLIII/387/2017
załącznik
XLIV/388/2017 30 października 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLIV/388/2017
załączniki
 XLIV/389/2017 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLIV/389/2017
załączniki
XLIV/390/2017 30 października 2017 r. rozpoczęcia prac nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna oraz powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie tego Planu XLIV/390/2017
XLIV/391/2017 30 października 2017 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna XLIV/391/2017
załącznik
XLIV/392/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata 2018-2025 XLIV/392/2017
XLIV/393/2017 30 października 2017 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonna a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego XLIV/393/2017
XLIV/394/2017 30 października 2017 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Chotomowie  XLIV/394/2017
załącznik
XLIV/395/2017 30 października 2017 r. nieodpłatnego przyjęcia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 226/6 i nr 226/13 z obrębu 3-Chotomów XLIV/395/2017
załącznik
XLIV/396/2017 30 października 2017 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Osiedlowej w obrębie 1-Jabłonna XLIV/396/2017
załącznik
XLIV/397/2017 30 października 2017 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie  XLIV/397/2017
XLIV/398/2017 30 października 2017 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Jabłonnie XLIV/398/2017
XLIV/399/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola  XLIV/399/2017
załączniki
XLIV/400/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska  XLIV/400/2017
załączniki
XLIV/401/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola  XLIV/401/2017
załączniki
XLIV/402/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów XLIV/402/2017
załączniki
XLIV/403/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I  XLIV/403/2017
załączniki
XLIV/404/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów XLIV/404/2017
załączniki
XLIV/405/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej XLIV/405/2017
załączniki
XLIV/406/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna  XLIV/406/2017
załączniki
XLIV/407/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna  XLIV/407/2017
załączniki
XLIV/408/2017 30 października 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów  XLIV/408/2017
załączniki
XLIV/409/2017 30 października 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy *) XLIV/409/2017
XLV/410/2017 22 listopada 2017 r. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim  XLV/410/2017
XLV/411/2017 22 listopada 2017 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok XLV/411/2017
XLV/412/2017 22 listopada 2017 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok XLV/412/2017
załączniki
XLV/413/2017 22 listopada 2017 r. zwolnień od podatku od nieruchomości XLV/413/2017
XLV/414/2017 22 listopada 2017 r. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 89 i 111 położonych w obrębie 2 - Boża Wola XLV/414/2017
załącznik
XLV/415/2017 22 listopada 2017 r. przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów XLV/415/2017
załącznik
XLV/416/2017 22 listopada 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna XLV/416/2017
załącznik
XLV/417/2017 22 listopada 2017 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna XLV/417/2017
załącznik
XLV/418/2017 22 listopada 2017 r. przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Jabłonna na lata 2017-2019 XLV/418/2017
załącznik
XLV/419/2017 22 listopada 2017 r. przyjęcia Gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 XLV/419/2017
załącznik
XLV/420/2017 22 listopada 2017 r. zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XLIV/391/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, której celem będzie opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Jabłonna  XLV/420/2017
XLVI/421/2017 4 grudnia 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na roku 2017 XLVI/421/2017
załączniki
XLVI/422/2017 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017 – 2030 XLVI/422/2017
załączniki
XLVII/423/2017 4 grudnia 2017 r. w zakresie wystąpienia do Wójta Gminy Jabłonna w zakresie przedstawienia harmonogramu prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz przeprowadzeniem prac remontowych budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie, oraz budowy docelowego przedszkola w Chotomowie XLVII/423/2017
 XLVIII/424/2017 27 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok XLVIII/424/2017
załączniki
 XLVIII/425/2017 27 grudnia 2017 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 XLVIII/425/2017
załączniki
 XLVIII/426/2017 27 grudnia 2017 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017 XLVIII/426/2017
załączniki
 XLVIII/427/2017 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 XLVIII/427/2017
załączniki
 XLVIII/428/2017 27 grudnia 2017 r. przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  XLVIII/428/2017
 XLVIII/429/2017 27 grudnia 2017 r. ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna XLVIII/429/2017
 XLVIII/430/2017 27 grudnia 2017 r. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032” XLVIII/430/2017
załącznik
 XLVIII/431/2017 27 grudnia 2017 r. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2018 XLVIII/431/2017
załączniki
 XLVIII/432/2017 27 grudnia 2017 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Jabłonna - GOPS *) XLVIII/432/2017
 XLVIII/433/2017 27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna  XLVIII/433/2017
załączniki
XLVIII/434/2017 27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów XLVIII/434/2017
załączniki
XLVIII/435/2017 27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej XLVIII/435/2017
załączniki
XLVIII/436/2017 27 grudnia 2017 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów XLVIII/436/2017
załączniki
XLVIII/437/2017 27 grudnia 2017 r. nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów XLVIII/437/2017
załączniki

 *) Jawność danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu została wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-20
Data publikacji:2021-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2186

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-09 22:05:19Agnieszka Sobczakaktualizacja2017 - część II