2016 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
 XVII/162/2016 27 stycznia 2016 r. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów  XVII/162/2016
 XVII/163/2016 27 stycznia 2016 r. zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod stawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  XVII/163/2016
 XVII/164/2016 27 stycznia 2016 r.  upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I”  XVII/164/2016
 XVII/165/2016  27 stycznia 2016 r.  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1

XVII/165/2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 XVII/166/2016 27 stycznia 2016 r.  udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVII/166/2016
 XVII/167/2016 27 stycznia 2016 r.  udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVII/167/2016
 XVII/168/2016 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna  XVII/168/2016
 XVII/169/2016  27 stycznia 2016 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku 

XVII/169/2016

załącznik

XVIII/170/2016 24 lutego 2016 r. zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów  XVIII/170/2016
 XVIII/171/2016 24 lutego 2016 r. nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna 

XVIII/171/2016

załącznik

 XVIII/172/2016 24 lutego 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna 

XVIII/172/2016

załącznik

 XVIII/173/2016 24 lutego 2016 r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 101/3 i nr 101/8 z obrębu 1-Jabłonna

XVIII/173/2016

załącznik

 XVIII/174/2016 24 lutego 2016 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 8/5, 8/9, 8/60, 8/63, 8/67, 8/83, 10/2, 12/4, położone w obrębie ewidencyjnym 5 - Jabłonna PAN, we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna. 

XVIII/174/2016

załącznik

 XVIII/175/2016 24 lutego 2016 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, gmina Jabłonna objętej księgą wieczystą Nr WA1L/00043104/5, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1109.  XVIII/175/2016
 XVIII/176/2016 24 lutego 2016 r. oddania w dzierżawę części działki o nr ew. 473 położonej w obrębie 9-Skierdy, gmina Jabłonna 

XVIII/176/2016

załącznik

 XVIII/177/2016 24 lutego 2016 r. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego w ramach projektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

XVIII/177/2016

załącznik

 XVIII/178/2016 24 lutego 2016 r. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  XVIII/178/2016
XIX/179/2016 23 marca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XIX/179/2016
 XIX/180/2016 23 marca 2016 r.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XIX/180/2016
 XIX/181/2016 23 marca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XIX/181/2016
 XIX/182/2016 23 marca 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 

XIX/182/2016

załącznik

 XIX/183/2016 23 marca 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 

XIX/183/2016

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 XIX/184/2016 23 marca 2016 r. ustalenia opłaty prolongacyjnej  XIX/184/2016
 XIX/185/2016 23 marca 2016 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2016 roku 

XIX/185/2016

załącznik

 XIX/186/2016 23 marca 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów 

XIX/186/2016

załącznik

 XX/187/2016  22 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XX/187/2016
 XXI/188/2016  27 kwietnia 2016 r. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”  XXI/188/2016
 XXI/189/2016  27 kwietnia 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXI/189/2016
 XXI/190/2016  27 kwietnia 2016 r.  zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXI/190/2016
 XXI/191/2016  27 kwietnia 2016 r. przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3-Chotomów

XXI/191/2016

załącznik

 XXI/192/2016  27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna

XXI/192/2016

załącznik

 XXI/193/2016  27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Chotomów, gmina Jabłonna 

XXI/193/2016

załącznik

 XXI/194/2016  27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna 

XXI/194/2016

załącznik

 XXI/195/2016  27 kwietnia 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów

XXI/195/2016

załącznik

 XXI/196/2016  27 kwietnia 2016 r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna  XXI/196/2016
 XXI/197/2016  27 kwietnia 2016 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  XXI/197/2016
 XXI/198/2016 27 kwietnia 2016 r.  stanowiska Rady Gminy w sprawie działań podejmowanych przez Wójta Gminy Jabłonna w przedmiocie udziału Gminy Jabłonna w przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki" XXI/198/2016
 XXI/199/2016  27 kwietnia 2016 r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXI/199/2016
 XXI/200/2016 27 kwietnia 2016 r.  zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016

XXI/200/2016

załącznik

 XXI/201/2016  27 kwietnia 2016 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy  XXI/201/2016
 XXII/202/2016 25 maja 2016 r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok XXII/202/2016
 XXII/203/2016 25 maja 2016 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015  XXII/203/2016
 XXII/204/2016 25 maja 2016 r. nieudzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015  XXII/204/2016
 XXII/205/2016 25 maja 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 

XXII/205/2016

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 XXII/206/2016 25 maja 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022  XXII/206/2016
 XXII/207/2016 25 maja 2016 r. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Chotomów, w rejonie ul. Ogrodowej 

XXII/207/2016 

załącznik

 XXII/208/2016 25 maja 2016 r. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu  XXII/208/2016
 XXII/209/2016 25 maja 2016 r. przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Różanej w Rajszewie 

XXII/209/2016

załącznik

 XXII/210/2016 25 maja 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie, przy ul. Listopadowej w Legionowie 

XXII/210/2016

załącznik

 XXII/211/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna

XXII/211/2016

załącznik

 XXII/212/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Józefów II, gmina Jabłonna

XXII/212/2016

załącznik

 XXII/213/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Józefów II, gmina Jabłonna

XXII/213/2016

załącznik

 XXII/214/2016 25 maja 2016 r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna XXII/214/2016
 XXII/215/2016 25 maja 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna 

XXII/215/2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 XXII/216/2016 25 maja 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3 

XXII/216/2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

XXII/217/2016 25 maja 2016 r. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016

XXII/217/2016

załącznik

 XXIII/218/2016 29 czerwca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XXIII/218/2016
 XXIII/219/2016  29 czerwca 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 

XXIII/219/2016

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

 XXIII/220/2016  29 czerwca 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXIII/220/2016
 XXIII/221/2016 29 czerwca 2016 r.  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  XXIII/221/2016
 XXIII/222/2016  29 czerwca 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9-Skierdy, przy ul. Puszczyka

XXIII/222/2016

załącznik

 XXIII/223/2016  29 czerwca 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Skierdy w gminie Jabłonna 

XXIII/223/2016

załącznik

 XXIII/224/2016  29 czerwca 2016 r.  udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

XXIII/224/2016

załącznik

 XXIII/225/2016  29 czerwca 2016 r. określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  XXIII/225/2016
 XXIII/226/2016  29 czerwca 2016 r. przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata 2016-2017 

XXIII/226/2016

załącznik

 XXIII/227/2016  29 czerwca 2016 r. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Polskiej S.A. w Gminie Jabłonna  XXIII/227/2016
 XXIII/228/2016  29 czerwca 2016 r. wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/228/2016
 XXIII/229/2016  29 czerwca 2016 r. zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/229/2016
 XXIII/230/2016  29 czerwca 2016 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/230/2016
 XXIII/231/2016  29 czerwca 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna 

XXIII/231/2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 XXIII/232/2016  29 czerwca 2016 r. podjęcia współdziałania Gminy Jabłonna na rzecz realizacji projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”  XXIII/232/2016

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-21
Data publikacji:2021-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:640