2016 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XVII/162/2016 27 stycznia 2016 r. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów  XVII/162/2016
XVII/163/2016 27 stycznia 2016 r. zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod stawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  XVII/163/2016
XVII/164/2016 27 stycznia 2016 r.  upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I”  XVII/164/2016
XVII/165/2016 27 stycznia 2016 r. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 1 XVII/165/2016
załączniki
XVII/166/2016 27 stycznia 2016 r. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVII/166/2016
XVII/167/2016 27 stycznia 2016 r.  udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XVII/167/2016
XVII/168/2016 27 stycznia 2016 r. zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jabłonna  XVII/168/2016
załącznik
XVII/169/2016 27 stycznia 2016 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku  XVII/169/2016
załącznik
XVIII/170/2016 24 lutego 2016 r. zmiany uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów XVIII/170/2016
XVIII/171/2016 24 lutego 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna XVIII/171/2016
załącznik
XVIII/172/2016 24 lutego 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna XVIII/172/2016
załącznik
XVIII/173/2016 24 lutego 2016 r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne: nr 101/3 i nr 101/8 z obrębu 1-Jabłonna XVIII/173/2016
załącznik
XVIII/174/2016 24 lutego 2016 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 8/5, 8/9, 8/60, 8/63, 8/67, 8/83, 10/2, 12/4, położone w obrębie ewidencyjnym 5 - Jabłonna PAN, we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna XVIII/174/2016
załącznik
XVIII/175/2016 24 lutego 2016 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, gmina Jabłonna objętej księgą wieczystą Nr WA1L/00043104/5, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1109 XVIII/175/2016
XVIII/176/2016 24 lutego 2016 r. oddania w dzierżawę części działki o nr ew. 473 położonej w obrębie 9-Skierdy, gmina Jabłonna XVIII/176/2016
załącznik
XVIII/177/2016 24 lutego 2016 r. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna opracowanego w ramach projektu „Zielona Jabłonna” w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”- działanie 9.3 Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej XVIII/177/2016
załącznik
 XVIII/178/2016 24 lutego 2016 r. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  XVIII/178/2016
XIX/179/2016 23 marca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XIX/179/2016
XIX/180/2016 23 marca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XIX/180/2016
XIX/181/2016 23 marca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XIX/181/2016
XIX/182/2016 23 marca 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XIX/182/2016
załącznik
XIX/183/2016 23 marca 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XIX/183/2016
załączniki
XIX/184/2016 23 marca 2016 r. ustalenia opłaty prolongacyjnej  XIX/184/2016
XIX/185/2016 23 marca 2016 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2016 roku XIX/185/2016
załącznik
XIX/186/2016 23 marca 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów XIX/186/2016
załącznik
XX/187/2016  22 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XX/187/2016
załącznik
XXI/188/2016 27 kwietnia 2016 r. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”  XXI/188/2016
XXI/189/2016 27 kwietnia 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXI/189/2016
załączniki
XXI/190/2016 27 kwietnia 2016 r. zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXI/190/2016
załączniki
XXI/191/2016 27 kwietnia 2016 r. przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3-Chotomów XXI/191/2016
załącznik
XXI/192/2016 27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XXI/192/2016
załącznik
XXI/193/2016 27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Chotomów, gmina Jabłonna XXI/193/2016
załącznik
XXI/194/2016 27 kwietnia 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XXI/194/2016
załącznik
XXI/195/2016 27 kwietnia 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3-Chotomów XXI/195/2016
załącznik
XXI/196/2016  27 kwietnia 2016 r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna XXI/196/2016
XXI/197/2016  27 kwietnia 2016 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  XXI/197/2016
XXI/198/2016 27 kwietnia 2016 r.  stanowiska Rady Gminy w sprawie działań podejmowanych przez Wójta Gminy Jabłonna w przedmiocie udziału Gminy Jabłonna w przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki" XXI/198/2016
załącznik
XXI/199/2016 27 kwietnia 2016 r. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXI/199/2016
XXI/200/2016 27 kwietnia 2016 r.  zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016 XXI/200/2016
załącznik
XXI/201/2016 27 kwietnia 2016 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy  XXI/201/2016
XXII/202/2016 25 maja 2016 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok XXII/202/2016
XXII/203/2016 25 maja 2016 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015  XXII/203/2016
XXII/204/2016 25 maja 2016 r. nieudzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015  XXII/204/2016
XXII/205/2016 25 maja 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016  XXII/205/2016
załączniki
XXII/206/2016 25 maja 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXII/206/2016
załączniki
XXII/207/2016 25 maja 2016 r. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Chotomów, w rejonie ul. Ogrodowej  XXII/207/2016
załącznik
XXII/208/2016 25 maja 2016 r. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu  XXII/208/2016
załącznik
XXII/209/2016 25 maja 2016 r. przekazania niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Różanej w Rajszewie  XXII/209/2016
załącznik
XXII/210/2016 25 maja 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonnie, przy ul. Listopadowej w Legionowie  XXII/210/2016
załącznik
XXII/211/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XXII/211/2016
załącznik
XXII/212/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Józefów II, gmina Jabłonna XXII/212/2016
załącznik
XXII/213/2016 25 maja 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Józefów II, gmina Jabłonna XXII/213/2016
załącznik
XXII/214/2016 25 maja 2016 r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna XXII/214/2016
załącznik
XXII/215/2016 25 maja 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna  XXII/215/2016
załączniki
XXII/216/2016 25 maja 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3  XXII/216/2016
załączniki
XXII/217/2016 25 maja 2016 r. zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2016 XXII/217/2016
załącznik
XXIII/218/2016 29 czerwca 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu  XXIII/218/2016
XXIII/219/2016 29 czerwca 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016  XXIII/219/2016
załączniki
XXIII/220/2016 29 czerwca 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXIII/220/2016
załączniki
XXIII/221/2016 29 czerwca 2016 r.  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  XXIII/221/2016
XXIII/222/2016 29 czerwca 2016 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9-Skierdy, przy ul. Puszczyka XXIII/222/2016
załącznik
XXIII/223/2016 29 czerwca 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Skierdy w gminie Jabłonna  XXIII/223/2016
załącznik
XXIII/224/2016 29 czerwca 2016 r. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej XXIII/224/2016
załącznik
XXIII/225/2016 29 czerwca 2016 r. określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  XXIII/225/2016
XXIII/226/2016 29 czerwca 2016 r. przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna na lata 2016-2017  XXIII/226/2016
załącznik
XXIII/227/2016 29 czerwca 2016 r. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Mennicy Polskiej S.A. w Gminie Jabłonna  XXIII/227/2016
XXIII/228/2016 29 czerwca 2016 r. wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/228/2016
załącznik
XXIII/229/2016 29 czerwca 2016 r. zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/229/2016
XXIII/230/2016 29 czerwca 2016 r. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXIII/230/2016
załącznik
XXIII/231/2016 29 czerwca 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna  XXIII/231/2016
załączniki
XXIII/232/2016 29 czerwca 2016 r. podjęcia współdziałania Gminy Jabłonna na rzecz realizacji projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”  XXIII/232/2016

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-21
Data publikacji:2021-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2251

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-11-24 21:47:50Agnieszka Sobczakaktualizacja 2016 - część I