2016 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 lutego 2021

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść
XXIV/233/2016 08 lipca 2016 r. w zakresie wskazania Wójtowi Gminy Jabłonna konieczności przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji w Gminie Jabłonna uwzględniając wyniki analizy finansowej Gminy Jabłonna oraz jej zdolność kredytową    XXIV/233/2016
XXV/234/2016 31 sierpnia 2016 r. uchylenia uchwały Nr XXII/215/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.114.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016 r.  XXV/234/2016
XXV/235/2016 31 sierpnia 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna XXV/235/2016
załączniki
XXV/236/2016 31 sierpnia 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna XXV/236/2016
załącznik
XXV/237/2016 31 sierpnia 2016 r. nabycia udziałów w nieruchomości drogowej, położonej w obrębie 1-Jabłonna w rejonie ul. Leśnej XXV/237/2016
załącznik
XXV/238/2016 31 sierpnia 2016 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku XXV/238/2016
XXV/239/2016 31 sierpnia 2016 r. powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie  XXV/239/2016
XXVI/240/2016 28 września 2016 r.  zapewnienia bieżącego funkcjonowania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie XXVI/240/2016
XXVI/241/2016 28 września 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXVI/241/2016
załącznik
XXVI/242/2016 28 września 2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XXVI/242/2016
XXVI/243/2016 28 września 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXVI/243/2016
załączniki
XXVI/244/2016 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rajszew XXVI/244/2016
załącznik
XXVI/245/2016 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłonna XXVI/245/2016
załącznik
XXVI/246/2016 28 września 2016 r. nieodpłatnego przekazania nieruchomości drogowej, położonej w obrębie 3-Chotomów w rejonie ul. Piusa XI XXVI/246/2016
załącznik
XXVI/247/2016 28 września 2016 r. przekazania prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 349/14 z obrębu 3-Chotomów XXVI/247/2016
załącznik
XXVI/248/2016 28 września 2016 r. oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul Chotomowskiej XXVI/248/2016
załącznik
XXVII/249/2016 26 października 2016 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku XXVII/249/2016
załączniki
XXVII/250/2016 26 października 2016 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXVII/250/2016
załączniki
XXVII/251/2016 26 października 2016 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXVII/251/2016
załączniki
XXVII/252/2016 26 października 2016 r. nabycia nieruchomości drogowej położonej w obrębie 12–Wólka Górska, ul. Wiślana XXVII/252/2016
załącznik
XXVII/253/2016 26 października 2016 r. zamiany nieruchomości położonych w obrębie 1-Jabłonna w rejonie ul. Chotomowskiej XXVII/253/2016
załącznik
XXVII/254/2016 26 października 2016 r. utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza„ XXVII/254/2016
załącznik
XXVII/255/2016 26 października 2016 r. likwidacji jednostki budżetowej Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej w Jabłonnie XXVII/255/2016
XXVII/256/2016 26 października 2016 r. stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy  XXVII/256/2016
XXVIII/257/2016
 30 listopada 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXVIII/257/2016
załączniki
XXVIII/258/2016  30 listopada 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXVIII/258/2016
załączniki
XXVIII/259/2016  30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XXVIII/259/2016
XXVIII/260/2016 30 listopada 2016 r. określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok   XXVIII/260/2016
XXVIII/261/2016 30 listopada 2016 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok XXVIII/261/2016
załączniki
XXVIII/262/2016 30 listopada 2016 r. nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 1449/66, 1449/73, 1449/152, 1449/154 i 1449/158 położone w obrębie ewidencyjnym 1 – Jabłonna, we wsi i gminie Jabłonna XXVIII/262/2016
załączniki
XXVIII/263/2016 30 listopada 2016 r. nieodpłatnego przekazania nieruchomości drogowej, położonej w obrębie 3-Chotomów w rejonie ul. Bagiennej XXVIII/263/2016
załącznik
XXVIII/264/2016 30 listopada 2016 r. nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1-Jabłonna, w rejonie ul. Dębowej XXVIII/264/2016
załącznik
XXVIII/265/2016 30 listopada 2016 r. nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy *) XXVIII/265/2016
XXVIII/266/2016 30 listopada 2016 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych we wsi Jabłonna, gmina Jabłonna XXVIII/266/2016
załącznik
XXVIII/267/2016 30 listopada 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna XXVIII/267/2016
załącznik
XXVIII/268/2016 30 listopada 2016 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów XXVIII/268/2016
załącznik
XXVIII/269/2016 30 listopada 2016 r. odstąpienia od sporządzenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów XXVIII/269/2016
załącznik
XXVIII/270/2016 30 listopada 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów XXVIII/270/2016
załączniki
XXVIII/271/2016 30 listopada 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew.18/1 położonej we wsi Chotomów XXVIII/271/2016
załączniki
XXVIII/272/2016 30 listopada 2016 r. zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wieloletnie w Gminie Jabłonna XXVIII/272/2016
załącznik
XXVIII/273/2016 30 listopada 2016 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2018 XXVIII/273/2016
załącznik
XXVIII/274/2016 30 listopada 2016 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXVIII/274/2016
załączniki
XXVIII/275/2016 30 listopada 2016 r. zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów XXVIII/275/2016
XXVIII/276/2016 30 listopada 2016 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2017-2018 XXVIII/276/2016
załącznik
XXVIII/277/2016 30 listopada 2016 r. przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 XXVIII/277/2016
załącznik
XXIX/278/2016  28 grudnia 2016 r.  uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok XXIX/278/2016
załączniki
XXIX/279/2016 28 grudnia 2016 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 XXIX/279/2016
załączniki
XXIX/280/2016 28 grudnia 2016 r. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXIX/280/2016
załącznik
XXIX/281/2016 28 grudnia 2016 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016 XXIX/281/2016
załączniki
XXIX/282/2016 28 grudnia 2016 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 XXIX/282/2016
załączniki
XXIX/283/2016 28 grudnia 2016 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna XXIX/283/2016
załączniki
XXIX/284/2016 28 grudnia 2016 r. nadania nazwy ulicom w miejscowości Chotomów gm. Jabłonna XXIX/284/2016
załącznik
XXIX/285/2016 28 grudnia 2016 r. nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna XXIX/285/2016
załącznik
XXIX/286/2016 28 grudnia 2016 r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna XXIX/286/2016
załącznik
XXIX/287/2016 28 grudnia 2016 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rajszew gm. Jabłonna XXIX/287/2016
załącznik
XXIX/288/2016 28 grudnia 2016 r. zmiany Uchwały Nr XXVIII/273/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2018 XXIX/288/2016
XXIX/289/2016 28 grudnia 2016 r. uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna XXIX/289/2016
XXIX/290/2016 28 grudnia 2016 r. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2017 XXIX/290/2016
załączniki

 *) Jawność danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu została wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-02-23
Data publikacji:2021-02-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2139

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-11-28 21:56:30Agnieszka Sobczakaktualizacja2016 - część II