Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Jabłonna.

Do zakresu działania Wydziału należy całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty, sportu, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk lokalnych i jednostek pomocniczych Gminy, a także sprawy należące do kompetencji Gminy z zakresu, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ochrony dóbr kultury, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
 2. realizacja zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 3. organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowia itp.;
 4. współpraca z organizacjami społecznymi sprzyjająca integracji społeczności gminnej;
 5. koordynowanie i nadzorowanie działalności szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych;
 6. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska Dyrektora szkoły lub przedszkola i odwołaniem z tego stanowiska;
 7. prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;
 8. współpraca w organizacji praktyk nauczycielskich;
 9. przygotowywanie decyzji nadających i odmawiających nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego oraz drugoinstancyjnych decyzji nadających i odmawiających nadania nauczycielowi-stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;
 10. nadzór nad stanem i funkcjonowaniem bazy oświatowej w zakresie prawidłowej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 11. koordynowanie i integrowanie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej na terenie Gminy;
 12. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli;
 13. opracowywanie programów rozwoju oświaty w Gminie;
 14. koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, współorganizowanie szkoleń dla dyrektorów;
 15. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Gminy w zakresie spraw oświatowych;
 16. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją szkół i przedszkoli;
 17. organizacja dowozu dzieci do przedszkoli i szkół;
 18. prowadzenie rejestru szkół i przedszkoli niepublicznych;
 19. współpraca, prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z działalnością i funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury oraz klubów sportowych;
 20. nadzór nad działalnością SZPZOZ Gminy;
 21. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym sprawdzanie poprawności oświadczeń składanych przez przedsiębiorców, sprawdzanie poprawności i terminowości opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
 22. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 23. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Jabłonnie;
 24. prowadzenie ewidencji obiektów różnych od obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
 25. prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.